• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Vrije tijd:

- gitaarspelen in een bandje
- hardlopen
- fietsen
- concert- en theaterbezoek

Persoonlijk

Vrije tijd:

- gitaarspelen in een bandje
- hardlopen
- fietsen
- concert- en theaterbezoek

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

april 2013 – april 2015 Teammanager, Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA), Amsterdam.

Jeugdbescherming is een gecertificeerde Jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen.

Ik gaf leiding aan teams van gezinsmanagers in het werkgebied Amsterdam Zuidoost. Mijn belangrijkste taak bestond uit aansturing en ondersteuning van de teams in het Generiek Gezinsgericht Werken. Dit is een methodiek waarbij de gezinsmanager de kaders combineert van jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulpverlening, Dit gebeurt volgens het principe, één gezin, één plan, één gezinsmanager. Met aansluiting op de lokale, wijkgerichte werkwijze.

Naast het inhoudelijk beleid was ik verantwoordelijk voor de toepassing van personeels- en financieel beleid. Daarnaast organiseerde ik een sterk netwerk in de wijk.


januari 2001 - april 2013 Afdelingsmanager met coördinerende taken, Spirit Jeugd & Opvoedhulp, Amsterdam.

Spirit biedt hulp en begeleiding aan kinderen van 0 -23 jaar en hun gezin.
Kerndoelen waren veiligheid, zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij.

Leiding gegeven aan professionals (hulpverleners en gedragswetenschappers) werkzaam voor verschillende afdelingen/werksoorten in Amsterdam Oost: Wijkteams Jeugdmaatschappelijk Werk; Regionaal Ambulant Team (RAT); Pleegzorgteam, Spoedhulpteam, Team Triple P, Poortgebouw (nachtopvang voor dak- en thuisloze jongeren) en het Ambulant Team Dak- en Thuisloze Jongeren.

Als afdelingsmanager met coördinerende taken verrichtte ik afdelingsoverstijgende werkzaamheden binnen de regio en onderhield ik de contacten met ketenpartners, stadsdeelbestuur en beleidsadviseurs in Amsterdam Oost.

Taken:
- sturen op resultaten: caseload, personele bezetting, klanttevredenheid en afspraken met partners;
- coördineren en evalueren van de werkzaamheden van de afdeling;
- (bege)leiden van teamvergaderingen: casuïstiekbespreking, beleidsvergadering en verdieping methodieken;
- (mede) vormgeven en uitvoering geven aan het personeelsbeleid: sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken;
- bijdragen leveren aan beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling binnen de organisatie;
- bevorderen van de samenwerking binnen de teams en op wijkniveau met scholen, Centra voor Jeugd en Gezin en andere jeugdzorginstellingen;
- vertegenwoordigen van de organisatie in de regio (stadsdeelbestuur, beleidsambtenaren en samenwerkingspartners).

Lid beleidsgroep Jeugd en Gezin Amsterdam Oost (2009 – 2013)
De beleidsgroep bestond uit vertegenwoordigers van het stadsdeel, scholen, GGD en zorgaanbieders.
In voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg actief betrokken bij de vorming van sociale wijkteams (Ouder- en Kind Teams en Samen Doen!) in Amsterdam Oost.
Mijn bijdragen: grotere bekendheid genereren van werkwijze van partijen in de beleidsgroep, realiseren van een verbeterde samenwerking en creëren van korte lijnen.

Lid Regiegroep Jong Oost (2010 – 2012)
De regiegroep bestond uit managers van jeugdzorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, onderwijs en bestuursvertegenwoordigers van stadsdeel Amsterdam Oost.
De Jeugdagenda van het stadsdeel mede vormgegeven en op het niveau van de samenwerking: bevordering van een succesvolle schoolloopbaan, brede talentontwikkeling, sluitende aanpak zorg, jong burgerschap en een uitdagende leer, leef- en woonomgeving voor jeugdigen.

Lid beleidsgroep ‘Bestek voor een Keten’ (2001 – 2006)
Op verzoek van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA - vergelijkbaar met provincie) ontwikkelde ik, samen met tien Amsterdamse organisaties, een sluitende aanpak in de vorm van ketenzorg voor dak- en thuisloze jongeren.


mei 1998 – januari 2001 Coördinator, Stichting Zwerfjongeren Amsterdam, Amsterdam.

Stichting Zwerfjongeren Amsterdam kende een multidisciplinair team van veldwerkers, hulpverleners en groepswerkers en bood een integraal hulpaanbod aan dak- en thuisloze jongeren.
Als coördinator gaf ik leiding aan de teams en was ik eindverantwoordelijk voor het hulpverlenings- en organisatiebeleid.


januari 1996 – mei 1998 Teamleider, Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord, Leiden.

Leiding geven aan de Adviesbureauteams in Leiden, Alphen a/d Rijn en Katwijk.


februari 1992 – januari 1996 Coördinator, Stichting Jeugdhulpverlening Zuid-Holland Noord, Leiden

Het coördineren van de stichting. Deze bestond uit het Jongeren Advies Centrum (JAC) in Leiden en Katwijk en de Kinder- en Jongerentelefoon, regio Zuid-Holland Noord. In mijn functie was ik eindverantwoordelijk voor het hulpverlenings- en organisatiebeleid, het personeels- en financieel beleid.

Lid Werkgroepen ‘Regie in de Jeugdzorg’
In het kader van 'Regie in de Jeugdzorg': deelname aan verschillende werkgroepen met als opdracht het doen van voorstellen ter vergroting van de samenhang en de samenwerking binnen de diverse vormen van vrij toegankelijke hulp en hulp op indicatie in Zuid-Holland Noord.

Lid begeleidingscommissie 'begeleid wonen project voor allochtone jongeren'
Stichting de Mare en stichting de Binnenvest in Leiden.


september 1993 – september 1994 Projectleider, Pro Juventute/De Drieslag, Leiden

Opzetten van het project 'Agadir', een integraal hulpaanbod voor Marokkaanse jongeren die met politie/justitie in aanraking (dreigden te) komen.


september 1985 – februari 1992 Hulpverlener en begeleider dagprogramma, Stichting Lucifer, Amsterdam.

Lucifer was een residentiële voorziening voor intensieve en langdurige begeleiding van jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar, met ernstige psychosociale problemen.

Werkervaring

april 2013 – april 2015 Teammanager, Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA), Amsterdam.

Jeugdbescherming is een gecertificeerde Jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen.

Ik gaf leiding aan teams van gezinsmanagers in het werkgebied Amsterdam Zuidoost. Mijn belangrijkste taak bestond uit aansturing en ondersteuning van de teams in het Generiek Gezinsgericht Werken. Dit is een methodiek waarbij de gezinsmanager de kaders combineert van jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulpverlening, Dit gebeurt volgens het principe, één gezin, één plan, één gezinsmanager. Met aansluiting op de lokale, wijkgerichte werkwijze.

Naast het inhoudelijk beleid was ik verantwoordelijk voor de toepassing van personeels- en financieel beleid. Daarnaast organiseerde ik een sterk netwerk in de wijk.


januari 2001 - april 2013 Afdelingsmanager met coördinerende taken, Spirit Jeugd & Opvoedhulp, Amsterdam.

Spirit biedt hulp en begeleiding aan kinderen van 0 -23 jaar en hun gezin.
Kerndoelen waren veiligheid, zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij.

Leiding gegeven aan professionals (hulpverleners en gedragswetenschappers) werkzaam voor verschillende afdelingen/werksoorten in Amsterdam Oost: Wijkteams Jeugdmaatschappelijk Werk; Regionaal Ambulant Team (RAT); Pleegzorgteam, Spoedhulpteam, Team Triple P, Poortgebouw (nachtopvang voor dak- en thuisloze jongeren) en het Ambulant Team Dak- en Thuisloze Jongeren.

Als afdelingsmanager met coördinerende taken verrichtte ik afdelingsoverstijgende werkzaamheden binnen de regio en onderhield ik de contacten met ketenpartners, stadsdeelbestuur en beleidsadviseurs in Amsterdam Oost.

Taken:
- sturen op resultaten: caseload, personele bezetting, klanttevredenheid en afspraken met partners;
- coördineren en evalueren van de werkzaamheden van de afdeling;
- (bege)leiden van teamvergaderingen: casuïstiekbespreking, beleidsvergadering en verdieping methodieken;
- (mede) vormgeven en uitvoering geven aan het personeelsbeleid: sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken;
- bijdragen leveren aan beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling binnen de organisatie;
- bevorderen van de samenwerking binnen de teams en op wijkniveau met scholen, Centra voor Jeugd en Gezin en andere jeugdzorginstellingen;
- vertegenwoordigen van de organisatie in de regio (stadsdeelbestuur, beleidsambtenaren en samenwerkingspartners).

Lid beleidsgroep Jeugd en Gezin Amsterdam Oost (2009 – 2013)
De beleidsgroep bestond uit vertegenwoordigers van het stadsdeel, scholen, GGD en zorgaanbieders.
In voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg actief betrokken bij de vorming van sociale wijkteams (Ouder- en Kind Teams en Samen Doen!) in Amsterdam Oost.
Mijn bijdragen: grotere bekendheid genereren van werkwijze van partijen in de beleidsgroep, realiseren van een verbeterde samenwerking en creëren van korte lijnen.

Lid Regiegroep Jong Oost (2010 – 2012)
De regiegroep bestond uit managers van jeugdzorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, onderwijs en bestuursvertegenwoordigers van stadsdeel Amsterdam Oost.
De Jeugdagenda van het stadsdeel mede vormgegeven en op het niveau van de samenwerking: bevordering van een succesvolle schoolloopbaan, brede talentontwikkeling, sluitende aanpak zorg, jong burgerschap en een uitdagende leer, leef- en woonomgeving voor jeugdigen.

Lid beleidsgroep ‘Bestek voor een Keten’ (2001 – 2006)
Op verzoek van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA - vergelijkbaar met provincie) ontwikkelde ik, samen met tien Amsterdamse organisaties, een sluitende aanpak in de vorm van ketenzorg voor dak- en thuisloze jongeren.


mei 1998 – januari 2001 Coördinator, Stichting Zwerfjongeren Amsterdam, Amsterdam.

Stichting Zwerfjongeren Amsterdam kende een multidisciplinair team van veldwerkers, hulpverleners en groepswerkers en bood een integraal hulpaanbod aan dak- en thuisloze jongeren.
Als coördinator gaf ik leiding aan de teams en was ik eindverantwoordelijk voor het hulpverlenings- en organisatiebeleid.


januari 1996 – mei 1998 Teamleider, Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord, Leiden.

Leiding geven aan de Adviesbureauteams in Leiden, Alphen a/d Rijn en Katwijk.


februari 1992 – januari 1996 Coördinator, Stichting Jeugdhulpverlening Zuid-Holland Noord, Leiden

Het coördineren van de stichting. Deze bestond uit het Jongeren Advies Centrum (JAC) in Leiden en Katwijk en de Kinder- en Jongerentelefoon, regio Zuid-Holland Noord. In mijn functie was ik eindverantwoordelijk voor het hulpverlenings- en organisatiebeleid, het personeels- en financieel beleid.

Lid Werkgroepen ‘Regie in de Jeugdzorg’
In het kader van 'Regie in de Jeugdzorg': deelname aan verschillende werkgroepen met als opdracht het doen van voorstellen ter vergroting van de samenhang en de samenwerking binnen de diverse vormen van vrij toegankelijke hulp en hulp op indicatie in Zuid-Holland Noord.

Lid begeleidingscommissie 'begeleid wonen project voor allochtone jongeren'
Stichting de Mare en stichting de Binnenvest in Leiden.


september 1993 – september 1994 Projectleider, Pro Juventute/De Drieslag, Leiden

Opzetten van het project 'Agadir', een integraal hulpaanbod voor Marokkaanse jongeren die met politie/justitie in aanraking (dreigden te) komen.


september 1985 – februari 1992 Hulpverlener en begeleider dagprogramma, Stichting Lucifer, Amsterdam.

Lucifer was een residentiële voorziening voor intensieve en langdurige begeleiding van jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar, met ernstige psychosociale problemen.

Lees meer

Opleiding

September 1978 – januari 1988 Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Differentiatie: psychosociale gedragsmoeilijkheden
Bijvakken: Criminologie en Etnische Studies

Onderwijsbevoegdheid voor Pedagogiek/Agologie waarin:
- Agogiek/Agologie;
- Algemene Didactiek;
- Methoden en Technieken van Onderzoek en Statistiek;
- Psychologie (op tweedegraads niveau)

Doctoraaldiploma.


2008 – 2009 Leergang Management
Masterclass III, post HBO Organisatieontwikkeling en Verandering.

Opleiding voor alle managers van Spirit Eindtermen voor de opleiding:
- inzichten kunnen aanwenden voor vergroting van het aanpassend vermogen van de
organisatie;
- het kunnen aanpassen van de leiderschapsstijl bij veranderende omstandigheden;
- relevante belanghebbenden bij elkaar brengen om beoogde doeleinden en resultaten te behalen.

Certificaat.


1994 – 1996 Hogere Management Opleiding Non-profit, Instituut voor Sociale Wetenschappen

Deze opleiding bestond uit vier onderdelen: organisatie- en bedrijfskunde, marketing en ondernemen, human resourcemanagement en financieel management.

Diploma.


Op het werk toegesneden trainingen en cursussen

Diverse op het werk toegesneden trainingen en cursussen: functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren, verzuimmanagement, toepassen vergadertechnieken, presentatietechnieken etcetera.


1972 – 1978 Atheneum B, van der Puttlyceum Eindhoven

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Diploma.

Opleiding

September 1978 – januari 1988 Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Differentiatie: psychosociale gedragsmoeilijkheden
Bijvakken: Criminologie en Etnische Studies

Onderwijsbevoegdheid voor Pedagogiek/Agologie waarin:
- Agogiek/Agologie;
- Algemene Didactiek;
- Methoden en Technieken van Onderzoek en Statistiek;
- Psychologie (op tweedegraads niveau)

Doctoraaldiploma.


2008 – 2009 Leergang Management
Masterclass III, post HBO Organisatieontwikkeling en Verandering.

Opleiding voor alle managers van Spirit Eindtermen voor de opleiding:
- inzichten kunnen aanwenden voor vergroting van het aanpassend vermogen van de
organisatie;
- het kunnen aanpassen van de leiderschapsstijl bij veranderende omstandigheden;
- relevante belanghebbenden bij elkaar brengen om beoogde doeleinden en resultaten te behalen.

Certificaat.


1994 – 1996 Hogere Management Opleiding Non-profit, Instituut voor Sociale Wetenschappen

Deze opleiding bestond uit vier onderdelen: organisatie- en bedrijfskunde, marketing en ondernemen, human resourcemanagement en financieel management.

Diploma.


Op het werk toegesneden trainingen en cursussen

Diverse op het werk toegesneden trainingen en cursussen: functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren, verzuimmanagement, toepassen vergadertechnieken, presentatietechnieken etcetera.


1972 – 1978 Atheneum B, van der Puttlyceum Eindhoven

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Diploma.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

- gitaarspelen in een bandje
- hardlopen
- fietsen
- concert- en theaterbezoek

Hobby's & interesses

- gitaarspelen in een bandje
- hardlopen
- fietsen
- concert- en theaterbezoek

Eigenschappen

Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek (Amsterdam 1988) heb ik me ontwikkeld tot werkbegeleider, beleidsontwikkelaar, beleidsadviseur en integraal manager. Ik heb brede ervaring in het sociale domein en het werkveld van de jeugdzorg binnen verschillende kaders (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en werksoorten (spoedhulp, crisisopvang; pleegzorg, ambulante hulp bij opvoeden/opgroeien, hulp- aan dak en thuisloze jongeren).
Ik ben een gedreven netwerker er op gericht om relevante partijen bij elkaar te brengen om beoogde doeleinden en resultaten te behalen.

Competenties:
- leiding geven aan professionals die werkzaam zijn met jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek;
- coachend leidinggeven; ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en vakmanschap van medewerkers;
- resultaatgericht werken en verantwoordelijkheid nemen;
- samenwerken en verbinden collega’s, ketenpartners en gemeente op basis van gezamenlijke doelstellingen;
- sterk in netwerken;
- planmatig werken en organiseren;
- oplossingsgericht op zowel inhoud als op het proces;
- onder complexe omstandigheden het overzicht krijgen en houden;
- sturen op verandering;
- klantgerichte houding;
- open en toegankelijke stijl van communiceren;
- organisatie- en omgevingsbewust;
- analytisch op diverse beleidsterreinen (organisatie- en procesniveau, financieel en personeel);
- integer, geduldig en aimabel en toegankelijke mens met lange adem en
- gevoel voor humor

Eigenschappen

Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek (Amsterdam 1988) heb ik me ontwikkeld tot werkbegeleider, beleidsontwikkelaar, beleidsadviseur en integraal manager. Ik heb brede ervaring in het sociale domein en het werkveld van de jeugdzorg binnen verschillende kaders (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en werksoorten (spoedhulp, crisisopvang; pleegzorg, ambulante hulp bij opvoeden/opgroeien, hulp- aan dak en thuisloze jongeren).
Ik ben een gedreven netwerker er op gericht om relevante partijen bij elkaar te brengen om beoogde doeleinden en resultaten te behalen.

Competenties:
- leiding geven aan professionals die werkzaam zijn met jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek;
- coachend leidinggeven; ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en vakmanschap van medewerkers;
- resultaatgericht werken en verantwoordelijkheid nemen;
- samenwerken en verbinden collega’s, ketenpartners en gemeente op basis van gezamenlijke doelstellingen;
- sterk in netwerken;
- planmatig werken en organiseren;
- oplossingsgericht op zowel inhoud als op het proces;
- onder complexe omstandigheden het overzicht krijgen en houden;
- sturen op verandering;
- klantgerichte houding;
- open en toegankelijke stijl van communiceren;
- organisatie- en omgevingsbewust;
- analytisch op diverse beleidsterreinen (organisatie- en procesniveau, financieel en personeel);
- integer, geduldig en aimabel en toegankelijke mens met lange adem en
- gevoel voor humor

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Harry Jansen te bekijken