• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Mijn passie ligt bij het ondersteunen van mensen die vastlopen met de dagelijkse dingen. Als begeleider ben ik op zoek naar de vraag achter de vraag en wil ontdekken waar de eigen kracht ligt en hoe…

Persoonlijk

Mijn passie ligt bij het ondersteunen van mensen die vastlopen met de dagelijkse dingen.
Als begeleider ben ik op zoek naar de vraag achter de vraag en wil ontdekken waar de eigen kracht ligt en hoe deze kan worden omgezet naar zelfstandigheid.
Werken met mensen is dynamisch, iedereen is uniek, ieder mens heeft zijn persoonlijke drijfveren en ambities.
Als ik weet wat de (zorg)vraag is ga ik samen met de cliënt op zoek naar oplossingen, waarbij kennis van de sociale kaart en het netwerk kan worden ingezet.

Ik heb ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en sociale, psychische en verslavingsproblematiek. Vanuit mijn vrijwilligerswerk ondersteun ik een moeder met jonge kinderen. Ik heb een natuurlijke en persoonlijke manier van benadering.

Mijn competenties zijn empatisch vermogen, netwerken, creatief denkend, klantgericht en organiseren. Ik vind het prettig om in een team te werken, maar ben ook in staat zelfstandig zaken te regelen en op te lossen.

Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging in het maatschappelijk werk, bij voorkeur als ambulant begeleider.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2014 (juli – heden)
Stichting de Zijlen, woonbegeleider voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
Doel van de functie:
Het begeleiden van clienten met hun zorgvragen op alle facetten van het leven: wonen, dagbesteding en vrije tijd.

2014 (april-mei)
Stenden Hogeschool, projectmedewerker
Doel van de functie:
Het houden van gesprekken met multi problem gezinnen t.b.v. een tevredenheidonderzoek.
De gezinnen werden gedurende een periode vanuit de gemeente Hoogeveen gecoacht.

2011 – 2013: geen contract verlenging
Stichting NOVO, Startteam Noord Oost Groningen, ambulant begeleiden van mensen met een verstandelijk beperking in de thuissituatie.
De doelgroep LVB kenmerkt zich door de volgende onderdelen:
- IQ tussen de 50 – 85,
- Een beperkt sociaal aanpassingsvermogen,
- Een blijvende (vaak intermitterende) behoefte aan ondersteuning,
- Er is sprake van ernstige (psychische) problemen, die zich vaak in alle leefgebieden voordoen


Doel van de functie:
Het zorgdragen voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening en het daarbij behorende zorgplan voor toegewezen clienten en diens ouders / verzorgers en het daarbij fungeren als contactpersoon.

Werkzaamheden:
- Schuldhulpverlening: voor aanvragen van bewindvoering,
- VNN: voor het volgen van een leefstijltraining, waardoor hij leert om te gaan met zijn
verslaving,
- UCP / Lentis: voor consultering en voeren van zorgoverleg,
- Jeugd- en pleegzorg: voor overleg met moeders waarvan kinderen onder jeugdzorg vielen,
- UWV: voor het aanvragen van uitkeringen,
- Sociale werkvoorziening: om cliënten aan het werk te krijgen en te houden,
- Diverse woonvormen/ wooncorporaties: als cliënten niet (meer) veilig zijn in en voor de
eigen omgeving,
- Wmo: voor aanvraag van huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of deeltaxi,
- Zorgkantoor: voor het aanvragen van een indicatie of omzetten van/naar PGB,
- Toevluchtoord: NOVO nam de begeleiding over van vrouwenopvang, als deze vrouwen er klaar voor zijn om zelfstandig te wonen.

Opstellen van het begeleidingsplan: hieruit worden de doelen opgesteld waar samen aan gewerkt wordt, in het tempo wat de cliënt aangeeft
Teamtaak: Cliëntenraad
Doel van de functie:
Er op toezien dat de cliëntenraad gefaciliteerd werd bij de vergaderingen.
Werkzaamheden: aanspreekpunt voor de cliëntenraad en team, de mail voor de cliëntenraad filteren, printen en doorgeven, ervoor zorgen dat de notulen bij de clienten terecht kwamen. Zorgen voor vergaderruimte met bijbehorende faciliteiten.
Het geven van een workshop tijdens de NOVO cliëntenradendag.

Lid van het Netwerkoverleg Oude Wijken Groningen.
Werkzaamheden: oriënteren op activiteiten waar cliënten deel aan kunnen nemen, netwerken met hulpverlenende organisaties die werkzaam zijn in de wijk(en), deelname aan projectgroepen.
Doel van de functie:
- Om te kijken hoe ik cliënten van NOVO kan laten participeren in de wijk / samenleving middels het aanbod van activiteiten.
- NOVO op de kaart zetten, profileren.

Lid van de projectgroep “Ontmoeten in de huiskamer”
Werkzaamheden: het samen brengen van (eenzame) mensen op een gemeenschappelijk plek in de wijk. Werven en ondersteuning bieden van en aan vrijwilligers die gastvrouw zijn in de huiskamer.

Lid van werkgroep “Wmo”
Werkzaamheden: het volgen van de ontwikkelingen van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl en deze vertalen naar het ambulant werken.
Collega’s op de hoogte brengen via team overleg en/ of themabijeenkomsten.
Stagebegeleider
Werkzaamheden: Ondersteunen van de Hbo-V student, de Hanzehogeschool Groningen, tijdens zijn stage periode. Wegwijs maken binnen de organisatie en werkwijze, ondersteunen bij het proces van zijn onderzoek / stageopdracht.

2010 – 2011
Manager Leeuwarden.
Doel van de functie:
Ambulant begeleiden van mensen met een PGB, handelen vanuit de hulpvraag.

2009 - 2010
Conecting Hands / Hulpsaam Leeuwarden.
Doel van de functie:
Ambulant begeleiden van mensen met een PGB, handelen vanuit de hulpvraag.

1999 - 2011 ontslag genomen vanwege een nieuwe functie bij NOVO
Zorggroep Noorderbreedte Leeuwarden
Ambtelijk secretaris voor de medezeggenschapsraad.
Doel van de functie:
• Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en – verstrekking, waaronder:
• Organiseren van OC-vergaderingen, overlegvergaderingen en commissievergaderingen; zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen.
• Maken van beleidsvoorstellen, schrijven van adviezen.
• Voorbereiden van vorming en scholing en deelnemen aan de cursussen.
• Ondersteunen van de OC's bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen,
• Verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken informatieoverdracht betreffend lopende zaken).
• Verzorgen van interne scholing en programma’s opstellen voor externe scholing.
• Optreden als contactpersoon tussen OC en achterban en informeren en rapporteren.
• Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OC en achterban en informeren en rapporteren.
• Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OC en commissies.
• Archiveren digitaal en papier.

1993 - 1999
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Secretaresse voor de Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
De VAR bevordert professionalisering van de verpleegkundigen werkzaam in het MCL. De VAR vormt de brug tussen de professie en de directie van het MCL. De VAR geeft adviezen vanuit beroepsinhoudelijke optiek om zo invloed te hebben op de verpleegkundige ontwikkelingen, beleid en kwaliteit van zorg binnen het MCL.
De VAR verzorgt ieder jaar een bijdrage (symposium) aan de dag van de Verpleging.
Doel van de functie:
De leden secretariële ondersteuning bieden.

1992 - 1993
Bonifatius Hospitaal Leeuwarden
Secretaresse Diensthoofd

1988 - 1992
Gezin gesticht

1985 - 1988 Diaconessen Ziekenhuis Leeuwarden
Secretaresse, longafdeling.

Werkervaring

2014 (juli – heden)
Stichting de Zijlen, woonbegeleider voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
Doel van de functie:
Het begeleiden van clienten met hun zorgvragen op alle facetten van het leven: wonen, dagbesteding en vrije tijd.

2014 (april-mei)
Stenden Hogeschool, projectmedewerker
Doel van de functie:
Het houden van gesprekken met multi problem gezinnen t.b.v. een tevredenheidonderzoek.
De gezinnen werden gedurende een periode vanuit de gemeente Hoogeveen gecoacht.

2011 – 2013: geen contract verlenging
Stichting NOVO, Startteam Noord Oost Groningen, ambulant begeleiden van mensen met een verstandelijk beperking in de thuissituatie.
De doelgroep LVB kenmerkt zich door de volgende onderdelen:
- IQ tussen de 50 – 85,
- Een beperkt sociaal aanpassingsvermogen,
- Een blijvende (vaak intermitterende) behoefte aan ondersteuning,
- Er is sprake van ernstige (psychische) problemen, die zich vaak in alle leefgebieden voordoen


Doel van de functie:
Het zorgdragen voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening en het daarbij behorende zorgplan voor toegewezen clienten en diens ouders / verzorgers en het daarbij fungeren als contactpersoon.

Werkzaamheden:
- Schuldhulpverlening: voor aanvragen van bewindvoering,
- VNN: voor het volgen van een leefstijltraining, waardoor hij leert om te gaan met zijn
verslaving,
- UCP / Lentis: voor consultering en voeren van zorgoverleg,
- Jeugd- en pleegzorg: voor overleg met moeders waarvan kinderen onder jeugdzorg vielen,
- UWV: voor het aanvragen van uitkeringen,
- Sociale werkvoorziening: om cliënten aan het werk te krijgen en te houden,
- Diverse woonvormen/ wooncorporaties: als cliënten niet (meer) veilig zijn in en voor de
eigen omgeving,
- Wmo: voor aanvraag van huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of deeltaxi,
- Zorgkantoor: voor het aanvragen van een indicatie of omzetten van/naar PGB,
- Toevluchtoord: NOVO nam de begeleiding over van vrouwenopvang, als deze vrouwen er klaar voor zijn om zelfstandig te wonen.

Opstellen van het begeleidingsplan: hieruit worden de doelen opgesteld waar samen aan gewerkt wordt, in het tempo wat de cliënt aangeeft
Teamtaak: Cliëntenraad
Doel van de functie:
Er op toezien dat de cliëntenraad gefaciliteerd werd bij de vergaderingen.
Werkzaamheden: aanspreekpunt voor de cliëntenraad en team, de mail voor de cliëntenraad filteren, printen en doorgeven, ervoor zorgen dat de notulen bij de clienten terecht kwamen. Zorgen voor vergaderruimte met bijbehorende faciliteiten.
Het geven van een workshop tijdens de NOVO cliëntenradendag.

Lid van het Netwerkoverleg Oude Wijken Groningen.
Werkzaamheden: oriënteren op activiteiten waar cliënten deel aan kunnen nemen, netwerken met hulpverlenende organisaties die werkzaam zijn in de wijk(en), deelname aan projectgroepen.
Doel van de functie:
- Om te kijken hoe ik cliënten van NOVO kan laten participeren in de wijk / samenleving middels het aanbod van activiteiten.
- NOVO op de kaart zetten, profileren.

Lid van de projectgroep “Ontmoeten in de huiskamer”
Werkzaamheden: het samen brengen van (eenzame) mensen op een gemeenschappelijk plek in de wijk. Werven en ondersteuning bieden van en aan vrijwilligers die gastvrouw zijn in de huiskamer.

Lid van werkgroep “Wmo”
Werkzaamheden: het volgen van de ontwikkelingen van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl en deze vertalen naar het ambulant werken.
Collega’s op de hoogte brengen via team overleg en/ of themabijeenkomsten.
Stagebegeleider
Werkzaamheden: Ondersteunen van de Hbo-V student, de Hanzehogeschool Groningen, tijdens zijn stage periode. Wegwijs maken binnen de organisatie en werkwijze, ondersteunen bij het proces van zijn onderzoek / stageopdracht.

2010 – 2011
Manager Leeuwarden.
Doel van de functie:
Ambulant begeleiden van mensen met een PGB, handelen vanuit de hulpvraag.

2009 - 2010
Conecting Hands / Hulpsaam Leeuwarden.
Doel van de functie:
Ambulant begeleiden van mensen met een PGB, handelen vanuit de hulpvraag.

1999 - 2011 ontslag genomen vanwege een nieuwe functie bij NOVO
Zorggroep Noorderbreedte Leeuwarden
Ambtelijk secretaris voor de medezeggenschapsraad.
Doel van de functie:
• Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en – verstrekking, waaronder:
• Organiseren van OC-vergaderingen, overlegvergaderingen en commissievergaderingen; zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen.
• Maken van beleidsvoorstellen, schrijven van adviezen.
• Voorbereiden van vorming en scholing en deelnemen aan de cursussen.
• Ondersteunen van de OC's bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen,
• Verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken informatieoverdracht betreffend lopende zaken).
• Verzorgen van interne scholing en programma’s opstellen voor externe scholing.
• Optreden als contactpersoon tussen OC en achterban en informeren en rapporteren.
• Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OC en achterban en informeren en rapporteren.
• Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OC en commissies.
• Archiveren digitaal en papier.

1993 - 1999
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Secretaresse voor de Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
De VAR bevordert professionalisering van de verpleegkundigen werkzaam in het MCL. De VAR vormt de brug tussen de professie en de directie van het MCL. De VAR geeft adviezen vanuit beroepsinhoudelijke optiek om zo invloed te hebben op de verpleegkundige ontwikkelingen, beleid en kwaliteit van zorg binnen het MCL.
De VAR verzorgt ieder jaar een bijdrage (symposium) aan de dag van de Verpleging.
Doel van de functie:
De leden secretariële ondersteuning bieden.

1992 - 1993
Bonifatius Hospitaal Leeuwarden
Secretaresse Diensthoofd

1988 - 1992
Gezin gesticht

1985 - 1988 Diaconessen Ziekenhuis Leeuwarden
Secretaresse, longafdeling.

Lees meer

Opleiding

2008 – 2012
Studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening
Stenden Hogeschool Leeuwarden
Diploma behaald 2012

1980 - 1984
MEAO secretarieel
Middelsee College Leeuwarden
Diploma behaald 1984

1979 - 1980
Studiejaar Amerika
Diploma behaald 1980

1974 - 1979 MAVO-4
Wissersdwinger Leeuwarden
Diploma behaald 1979

Opleiding

2008 – 2012
Studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening
Stenden Hogeschool Leeuwarden
Diploma behaald 2012

1980 - 1984
MEAO secretarieel
Middelsee College Leeuwarden
Diploma behaald 1984

1979 - 1980
Studiejaar Amerika
Diploma behaald 1980

1974 - 1979 MAVO-4
Wissersdwinger Leeuwarden
Diploma behaald 1979

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Vrijwilligerswerk:

2014
Humanitas: Home Start NO Friesland
Werkzaamheden: ondersteunen van een gezin met jonge kinderen tijdens een voor hen moeilijke periode

2014
Werkcafé Burgum
Werkzaamheden: gastvrouw/ vast aanspreekpunt voor mensen die geen werk (meer) hebben.
Doel: mensen samenbrengen en hen het idee geven dat zij er niet alleen voor staan.
Voorzitter van vergaderingen van de werkgroep “Werkcafé Burgum””
Oprichten van een Werkcafé voor Kollum samen met gemeentelijke politiek en kerkelijke organisatie.

2008 - 2009
Talant Harddraversbaan, begeleid zelfstandig wonen Kollum
Werkzaamheden: begeleiden, ondersteunen (en overnemen) van ADL, verlenen van zorg aan bewoners volgens het ondersteuningsplan.

2008 - 2011
Talant Harddraversbaan, Dienstencentrum Kollum
Werkzaamheden: Gastvrouw en organiseren van activiteiten / spel.


2008
Talant Kollum
Projectcoördinator voor het organiseren van een (low-budget) Fancy Fair ter ere van het 10 jarig bestaan van locaties van Talant in Kollum.
Werkzaamheden:
- Plannen van vergaderingen van de werkgroep (leden MT),
- Draaiboek maken / bijstellen,
- Overige locaties uitnodigen zich te presenteren,
- Medewerking vragen van middenstand, stagiaires (maatschappelijke stage) gemeente e.d. ,
- Aanschrijven en bezoeken van sponsors,
- Organisaties / particulieren aanschrijven voor het beschikbaar stellen van attracties
- Zorgdragen voor aankleding, muziek, catering, sprekers, pers e.d.
- Uitnodigingen opstellen en versturen

2007 - 2008
Talant Hammeren 6 Kollum
Werkzaamheden: Zwemhulp bij cliënten met geestelijk en lichamelijke
Problematiek.

2003 - 2007
Korfbalvereniging MN&W Hijum
Bestuurslid

2000 - 2007
Buurtvereniging Poaitrije Hijum
Voorzitter

1994 - 2000
OBS Arjen Roelofsskoalle Hijum
lid Medezeggenschapsraad

Nevenactiviteiten
Vanaf 2014
Badmintonvereniging Kollum
Bestuurslid

2009 - 2012
Burendag Kollum
Organiseren van activiteiten voor de buurt.

2009
Talant Kollum
Organiseren van “ Carnavalsfeest” in plaatselijke discotheek

2008
Talant Kollum
Organiseren van “ Fancy Fair” vanwege 10 jarig bestaan locaties.

2003 - 2007
Korfbalvereniging MN&W Hijum
Bijhouden van wedstrijd roosters, PR en organiseren van een feestelijke
afsluiting van het sportseizoen.

Hobby's & interesses

Vrijwilligerswerk:

2014
Humanitas: Home Start NO Friesland
Werkzaamheden: ondersteunen van een gezin met jonge kinderen tijdens een voor hen moeilijke periode

2014
Werkcafé Burgum
Werkzaamheden: gastvrouw/ vast aanspreekpunt voor mensen die geen werk (meer) hebben.
Doel: mensen samenbrengen en hen het idee geven dat zij er niet alleen voor staan.
Voorzitter van vergaderingen van de werkgroep “Werkcafé Burgum””
Oprichten van een Werkcafé voor Kollum samen met gemeentelijke politiek en kerkelijke organisatie.

2008 - 2009
Talant Harddraversbaan, begeleid zelfstandig wonen Kollum
Werkzaamheden: begeleiden, ondersteunen (en overnemen) van ADL, verlenen van zorg aan bewoners volgens het ondersteuningsplan.

2008 - 2011
Talant Harddraversbaan, Dienstencentrum Kollum
Werkzaamheden: Gastvrouw en organiseren van activiteiten / spel.


2008
Talant Kollum
Projectcoördinator voor het organiseren van een (low-budget) Fancy Fair ter ere van het 10 jarig bestaan van locaties van Talant in Kollum.
Werkzaamheden:
- Plannen van vergaderingen van de werkgroep (leden MT),
- Draaiboek maken / bijstellen,
- Overige locaties uitnodigen zich te presenteren,
- Medewerking vragen van middenstand, stagiaires (maatschappelijke stage) gemeente e.d. ,
- Aanschrijven en bezoeken van sponsors,
- Organisaties / particulieren aanschrijven voor het beschikbaar stellen van attracties
- Zorgdragen voor aankleding, muziek, catering, sprekers, pers e.d.
- Uitnodigingen opstellen en versturen

2007 - 2008
Talant Hammeren 6 Kollum
Werkzaamheden: Zwemhulp bij cliënten met geestelijk en lichamelijke
Problematiek.

2003 - 2007
Korfbalvereniging MN&W Hijum
Bestuurslid

2000 - 2007
Buurtvereniging Poaitrije Hijum
Voorzitter

1994 - 2000
OBS Arjen Roelofsskoalle Hijum
lid Medezeggenschapsraad

Nevenactiviteiten
Vanaf 2014
Badmintonvereniging Kollum
Bestuurslid

2009 - 2012
Burendag Kollum
Organiseren van activiteiten voor de buurt.

2009
Talant Kollum
Organiseren van “ Carnavalsfeest” in plaatselijke discotheek

2008
Talant Kollum
Organiseren van “ Fancy Fair” vanwege 10 jarig bestaan locaties.

2003 - 2007
Korfbalvereniging MN&W Hijum
Bijhouden van wedstrijd roosters, PR en organiseren van een feestelijke
afsluiting van het sportseizoen.

Lees meer

Eigenschappen

Persoonlijke omschrijving
Kenmerkend voor mijn karakter is dat ik gedreven en enthousiast ben in het bereiken van mijn doelen. Ik neem mijn werk zeer serieus en ben toegewijd. Mijn vasthoudendheid en betrokkenheid ondersteunen mij hierin. Daarnaast heb ik behoefte aan diepgang en ben steeds op zoek naar uitdagingen. Mijn karakter heeft een enigszins eigenzinnig tintje. Door mijn creativiteit ben ik in staat vernieuwende en alternatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken of problemen.
Mijn gevoel voor normen en waarden maakt mij kritisch ten aanzien van het naleven van afspraken, protocollen en regels. Ik voel mij thuis in een professionele gedreven werkomgeving.

Kernwoorden
Aansturen, analytisch denkvermogen, empathisch vermogen, brede interesse, betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, creatief denkend, efficiënt, gedreven, geen van negen tot vijf mentaliteit, kwaliteitsgericht, klantgericht, leergierig, ontvankelijk omgevingsgericht, oplossingsgericht, overtuigingskracht, organiseren, plannen, resultaatgericht, realiteitszin, samenwerken, teamspeler en zelfstanding.

Eigenschappen

Persoonlijke omschrijving
Kenmerkend voor mijn karakter is dat ik gedreven en enthousiast ben in het bereiken van mijn doelen. Ik neem mijn werk zeer serieus en ben toegewijd. Mijn vasthoudendheid en betrokkenheid ondersteunen mij hierin. Daarnaast heb ik behoefte aan diepgang en ben steeds op zoek naar uitdagingen. Mijn karakter heeft een enigszins eigenzinnig tintje. Door mijn creativiteit ben ik in staat vernieuwende en alternatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken of problemen.
Mijn gevoel voor normen en waarden maakt mij kritisch ten aanzien van het naleven van afspraken, protocollen en regels. Ik voel mij thuis in een professionele gedreven werkomgeving.

Kernwoorden
Aansturen, analytisch denkvermogen, empathisch vermogen, brede interesse, betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, creatief denkend, efficiënt, gedreven, geen van negen tot vijf mentaliteit, kwaliteitsgericht, klantgericht, leergierig, ontvankelijk omgevingsgericht, oplossingsgericht, overtuigingskracht, organiseren, plannen, resultaatgericht, realiteitszin, samenwerken, teamspeler en zelfstanding.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Regina Spoelstra te bekijken