• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben op zoek naar een passende en uitdagende functie in de zorg of aanverwante sector. Mijn ervaring en drive zitten in eerste instantie in goede passende zorg c.q. dienstverlening en…

Persoonlijk

Ik ben op zoek naar een passende en uitdagende functie in de zorg of aanverwante sector. Mijn ervaring en drive zitten in eerste instantie in goede passende zorg c.q. dienstverlening en zorgverantwoording. Daarnaast werk ik graag mee aan soepellopende werkprocessen en een efficiënte organisatie, waarbij ik met iedereen samenwerk om met beperkte middelen zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden.
U treft met mij iemand die door brede ontwikkeling en werkervaring goed past op knoopunten binnen organisaties en daardoor op alle niveaus kan meedenken. Daarnaast ben ik iemand die helder, duidelijk en tactvol ingewikkelde financierings en begrotings zaken vertaald naar begrijpelijke informatie voor het Management Team en Regiodirectie evenals naar de werkteams op locaties, clienten en clientraad en participatie comissies c.q. ouders belangenbehartigers. Onze cliënten en hun netwerk verdienen dat en het geeft mij de ultieme voldoening op deze wijze een bijdrage te leveren aan het zorgproces.
Last but not least, werken moet ook leuk zijn en ik kom het beste tot mijn recht als de sfeer vertrouwelijk, informeel en prettig is.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

WERKERVARING
2015-heden Data- en Informatieanalist
Stichting Landzijde zorgboerderijen te Purmerend
* Verantwoordelijk voor facturatie en declaratie naar 54 gemeentes in de regio Noord-Holland
* Aanlevering Management informatie op maandelijkse basis betreffende geleverde zorg in 54 gemeentes.
* Inrichting en onderhouden van Zorg informatie, cliënt registratie en Zorgverantwoording in cliënt/zorg registratie systeem.
* Aanleveren informatie voor accountantscontroles
* Inrichten AO/IC voor alle werkprocessen binnen de organisatie t.b.v. externe en interne zorgverantwoording

2008 – 2015 Adviseur Zorg en Bedrijfsvoering (39 locaties),
Stichting Philadelphia Zorg, Regio Amsterdam & ’t Gooi
• Jaarlijks opstellen van de begrotingen, 39 locaties, samen met de locatiemanager en de locaties en clienten
• 1e Contactpersoon voor externe partijen
• Maandelijks opstellen, aanleveren en analyseren management informatie
• Maandelijks opstellen prognoses en early warning m.b.t. verwachte eindresultaten
• Opstellen integrale verantwoordingstoets nieuwe projecten, doorrekenen op haalbaarheid zorg en wonen van de cliënten en berekenen personeelsformatie.
• Control werkzaamheden van registratie geleverde zorg, controle van declaraties.
• Controle van facturatie op zowel locatie- als regioniveau, debiteuren crediteuren beheer
• Ondersteuning bij alle administratieve en financiële werkzaamheden op locatieniveau zoals invoer in Web Kas Bank Boek systeem van uitgaven op locatie
• Opstellen van kosten en baten analyses, advies over efficiency personeelsinzet op locaties, advies betreffende wet- en regelgeving.
• Advisering over zorgfinanciering per cliënt en per locatie
• Begeleiden ambulante locaties en afdeling aangaande transitie AWBZ-zorg naar WMO zorg, ontwikkeling DIGI-contact en nieuwe zorgvormen op afstand..
• Invoering Domotica op lacties, hulpmiddelen voor clienten.
• Advisering en gesprekspartner voor clienten en clientraad middels ronde tafel gesprekken betreffende verantwoording geleverde en te leveren zorg, waarbij de zorgvraag vanuit client centraal staat.
• Advisering en voorlicjting aan ouders en belangenbehartigers alsmede regionale en locale participatieraad betreffende verantwoording geleverde en te leveren zorg, waarbij de zorgvraag van de client centraal staat hekoppeld aan proffesionele zorg en mantelzorg.

2003-2008 Team en client coach diverse locaties, Stichting Philadelphia Zorg Kennemerland
• Integraal resultaatverantwoordelijk , verantwoordelijk voor verantwoorde zorg, financieel gezonde bedrijfsvoering en personeelsbeleid voor 35 cliënten en 25 fte personeel
• Participerend voorzitter clientraad, betreffende zorgvragen en geleverde zorg
• Voorzitten financiële commissie en ouder participatie raad, gekoppeld aan geleverde en te leveren zorg
• Invoering Dienstrooster Planning Systeem & Zorgregistratie Systeem Ambulante Zorg
• Coaching en aansturing van 40 medewerkers
• Screening samen met clienten en individuele begeleiders van zorgvragen voor invoering van de zorgzwaarte paketten (ZZP’s)
• Voeren indicatiestelling en herindicatie gesprekken met clienten, ouders, belangenbehartigers
• Voortgangs gesprekken op de dagbesteding van clienten en met de clienten, zorgplan aan laten sluiten en integreren. Voeren passend werk gesprekken met clienten van Sociale Werkvoorzieningen
• Contactpersoon CIZ voor 7-tal locaties
• Contactpersoon Kennis en Expertise Centrum aangaande ZZP overstijgende tijdelijk zorgvragen
• Initiëren en uitvoering verhuizing van 30 cliënten naar nieuwe woonlocatie
• Begeleiding transitie Huishoudelijk verzorging van AWBZ naar gemeentelijke WMO
• Participeren in diverse externe overlegvormen, o.a. buurtgerichte zorg, veiligheidsoverleg, samenwerkingsverband zorginstellingen, thuiszorg etc.
2000-2003 Manager Personeel & Opleidingen, Stichting Philadelphia Zorg Kennemerland
• Opzetten van leerhuis & opstellen contracten en wijzigingen voor medewerkers
• Screenen opleidingsbehoefte op lacaties n.a.v. zorgvragen clienten.
• Opstellen protocol ziekteverzuim & advisering MT over protocol Ziekteverzuim
• Voeren ziekteverzuim gesprekken met langdurig zieken + opstellen re-integratieplannen
• Contacten met scholen/opleidingen aangaande opleidingsprogramma’s
• Resultaat verantwoordelijk en beheer opleidingsbudget
• Participeren in ontwikkelingsgesprekken bij overstijgende en complexe vraagstukken
1993-2000 Zorgkundige & Coach, tijdelijk verblijf en crisisopvang, St. Philadelphia Zorg Amsterdam
• Begeleiding en opvang van kinderen en jong volwassenen
• Individuele- en groepsbegeleiding op groep van 6 kinderen met complexe zorgvragen zoals Autisme, ADHD, Borderline, en complexe opvoed problemen
• Verslaglegging externe partijen, o.a. voor Raad v/d Kinderbescherming en Jeugdzorg
• Voeren opname intakegesprekken met ouders en plaatsende instanties
• Schrijven ondersteuningsplannen voor de cliënten.
• Maken dienstroosterplanning & begeleiding leerlingen en stagiaires
• Leveren Ambulante Zorg binnen Ambulant team bij clienten thuis.
1986-1993 Zorgkundige & Coach Gezinsvervangend Tehuis, Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet
• Dagelijkse begeleiding 28 volwassenen met een verstandelijke beperking, ontspanningsaanbod, vakantiebegeleiding participeren in externe dagbesteding en Sociale Wrkplaatsen, stage-en leerlingbegeleiding en kasbeheer.
1982-1986 Ziekenverzorgende psychegeriatrie, RK Verpleeghuis Regina Pacis, Arnhem

1979-1982 Leerling Psychiatrisch Verpleegkunde (B-verpleging), Psychiatrisch Zkh, Wolfheze

Werkervaring

WERKERVARING
2015-heden Data- en Informatieanalist
Stichting Landzijde zorgboerderijen te Purmerend
* Verantwoordelijk voor facturatie en declaratie naar 54 gemeentes in de regio Noord-Holland
* Aanlevering Management informatie op maandelijkse basis betreffende geleverde zorg in 54 gemeentes.
* Inrichting en onderhouden van Zorg informatie, cliënt registratie en Zorgverantwoording in cliënt/zorg registratie systeem.
* Aanleveren informatie voor accountantscontroles
* Inrichten AO/IC voor alle werkprocessen binnen de organisatie t.b.v. externe en interne zorgverantwoording

2008 – 2015 Adviseur Zorg en Bedrijfsvoering (39 locaties),
Stichting Philadelphia Zorg, Regio Amsterdam & ’t Gooi
• Jaarlijks opstellen van de begrotingen, 39 locaties, samen met de locatiemanager en de locaties en clienten
• 1e Contactpersoon voor externe partijen
• Maandelijks opstellen, aanleveren en analyseren management informatie
• Maandelijks opstellen prognoses en early warning m.b.t. verwachte eindresultaten
• Opstellen integrale verantwoordingstoets nieuwe projecten, doorrekenen op haalbaarheid zorg en wonen van de cliënten en berekenen personeelsformatie.
• Control werkzaamheden van registratie geleverde zorg, controle van declaraties.
• Controle van facturatie op zowel locatie- als regioniveau, debiteuren crediteuren beheer
• Ondersteuning bij alle administratieve en financiële werkzaamheden op locatieniveau zoals invoer in Web Kas Bank Boek systeem van uitgaven op locatie
• Opstellen van kosten en baten analyses, advies over efficiency personeelsinzet op locaties, advies betreffende wet- en regelgeving.
• Advisering over zorgfinanciering per cliënt en per locatie
• Begeleiden ambulante locaties en afdeling aangaande transitie AWBZ-zorg naar WMO zorg, ontwikkeling DIGI-contact en nieuwe zorgvormen op afstand..
• Invoering Domotica op lacties, hulpmiddelen voor clienten.
• Advisering en gesprekspartner voor clienten en clientraad middels ronde tafel gesprekken betreffende verantwoording geleverde en te leveren zorg, waarbij de zorgvraag vanuit client centraal staat.
• Advisering en voorlicjting aan ouders en belangenbehartigers alsmede regionale en locale participatieraad betreffende verantwoording geleverde en te leveren zorg, waarbij de zorgvraag van de client centraal staat hekoppeld aan proffesionele zorg en mantelzorg.

2003-2008 Team en client coach diverse locaties, Stichting Philadelphia Zorg Kennemerland
• Integraal resultaatverantwoordelijk , verantwoordelijk voor verantwoorde zorg, financieel gezonde bedrijfsvoering en personeelsbeleid voor 35 cliënten en 25 fte personeel
• Participerend voorzitter clientraad, betreffende zorgvragen en geleverde zorg
• Voorzitten financiële commissie en ouder participatie raad, gekoppeld aan geleverde en te leveren zorg
• Invoering Dienstrooster Planning Systeem & Zorgregistratie Systeem Ambulante Zorg
• Coaching en aansturing van 40 medewerkers
• Screening samen met clienten en individuele begeleiders van zorgvragen voor invoering van de zorgzwaarte paketten (ZZP’s)
• Voeren indicatiestelling en herindicatie gesprekken met clienten, ouders, belangenbehartigers
• Voortgangs gesprekken op de dagbesteding van clienten en met de clienten, zorgplan aan laten sluiten en integreren. Voeren passend werk gesprekken met clienten van Sociale Werkvoorzieningen
• Contactpersoon CIZ voor 7-tal locaties
• Contactpersoon Kennis en Expertise Centrum aangaande ZZP overstijgende tijdelijk zorgvragen
• Initiëren en uitvoering verhuizing van 30 cliënten naar nieuwe woonlocatie
• Begeleiding transitie Huishoudelijk verzorging van AWBZ naar gemeentelijke WMO
• Participeren in diverse externe overlegvormen, o.a. buurtgerichte zorg, veiligheidsoverleg, samenwerkingsverband zorginstellingen, thuiszorg etc.
2000-2003 Manager Personeel & Opleidingen, Stichting Philadelphia Zorg Kennemerland
• Opzetten van leerhuis & opstellen contracten en wijzigingen voor medewerkers
• Screenen opleidingsbehoefte op lacaties n.a.v. zorgvragen clienten.
• Opstellen protocol ziekteverzuim & advisering MT over protocol Ziekteverzuim
• Voeren ziekteverzuim gesprekken met langdurig zieken + opstellen re-integratieplannen
• Contacten met scholen/opleidingen aangaande opleidingsprogramma’s
• Resultaat verantwoordelijk en beheer opleidingsbudget
• Participeren in ontwikkelingsgesprekken bij overstijgende en complexe vraagstukken
1993-2000 Zorgkundige & Coach, tijdelijk verblijf en crisisopvang, St. Philadelphia Zorg Amsterdam
• Begeleiding en opvang van kinderen en jong volwassenen
• Individuele- en groepsbegeleiding op groep van 6 kinderen met complexe zorgvragen zoals Autisme, ADHD, Borderline, en complexe opvoed problemen
• Verslaglegging externe partijen, o.a. voor Raad v/d Kinderbescherming en Jeugdzorg
• Voeren opname intakegesprekken met ouders en plaatsende instanties
• Schrijven ondersteuningsplannen voor de cliënten.
• Maken dienstroosterplanning & begeleiding leerlingen en stagiaires
• Leveren Ambulante Zorg binnen Ambulant team bij clienten thuis.
1986-1993 Zorgkundige & Coach Gezinsvervangend Tehuis, Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet
• Dagelijkse begeleiding 28 volwassenen met een verstandelijke beperking, ontspanningsaanbod, vakantiebegeleiding participeren in externe dagbesteding en Sociale Wrkplaatsen, stage-en leerlingbegeleiding en kasbeheer.
1982-1986 Ziekenverzorgende psychegeriatrie, RK Verpleeghuis Regina Pacis, Arnhem

1979-1982 Leerling Psychiatrisch Verpleegkunde (B-verpleging), Psychiatrisch Zkh, Wolfheze

Lees meer

Opleiding

• 1986 - heden: Diverse Incompany trainingen, Financieel Management (begroting en begrotins uitvoering in Zorgmanagement), Exceltraining, Management informatiesystemen, Boekhouden Bomas, Zorgregistratie systemen, Client registratie systemen. Zorginhoudelijke trainingen betreffende omgang met Autisme Spectrum Stoornis, ADHD
• HBO Module HR aan Hogeschool Windesheim, 2000-2001
• HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 1990-1994
• HBO Opleiding Pedagogisch Medewerker Hogeschool Midden Nederland, 1986 – ‘89
• HAVO 1973-1979
• 2014-2015 Presentatie training
• 2014-2015 Toekenning Verworven Competenties, HBO Bedrijfseconomie en HBO Management in de Zorg

Opleiding

• 1986 - heden: Diverse Incompany trainingen, Financieel Management (begroting en begrotins uitvoering in Zorgmanagement), Exceltraining, Management informatiesystemen, Boekhouden Bomas, Zorgregistratie systemen, Client registratie systemen. Zorginhoudelijke trainingen betreffende omgang met Autisme Spectrum Stoornis, ADHD
• HBO Module HR aan Hogeschool Windesheim, 2000-2001
• HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 1990-1994
• HBO Opleiding Pedagogisch Medewerker Hogeschool Midden Nederland, 1986 – ‘89
• HAVO 1973-1979
• 2014-2015 Presentatie training
• 2014-2015 Toekenning Verworven Competenties, HBO Bedrijfseconomie en HBO Management in de Zorg

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

• Voetbal, volleybal, tennis, hardlopen, racefietsen, popconcerten, stedentrips
• Vrijwilligerswerk: Voetbaltrainer, volleybaltrainer, diverse niveaus en leeftijden, hoofd technische zaken volleybal vereniging, verantwoordelijk voor teamindeling, technische zaken zoals inhoud trainingen, aanstellen trainers en coaches binnen de vereniging, schrijven handboek TC. Tevens lid van het bestuur.
• Buddywerk TBS Kliniek en Verslavingszorg, individuele activietien begeleiding en motiverende gespreksvoering

Hobby's & interesses

• Voetbal, volleybal, tennis, hardlopen, racefietsen, popconcerten, stedentrips
• Vrijwilligerswerk: Voetbaltrainer, volleybaltrainer, diverse niveaus en leeftijden, hoofd technische zaken volleybal vereniging, verantwoordelijk voor teamindeling, technische zaken zoals inhoud trainingen, aanstellen trainers en coaches binnen de vereniging, schrijven handboek TC. Tevens lid van het bestuur.
• Buddywerk TBS Kliniek en Verslavingszorg, individuele activietien begeleiding en motiverende gespreksvoering

Lees meer

Eigenschappen

Zorgvuldig, creatief oplossend vermogen, relativerend, samenwerken, humor, passie

Eigenschappen

Zorgvuldig, creatief oplossend vermogen, relativerend, samenwerken, humor, passie

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Programmeur
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 1.750 - 2.500
 • Aantal uren: 0-8 uur, 16-24 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Peter Kurpershoek te bekijken