• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring:

2015-heden Pedagogisch en psychologisch centrum ‘Het Antwoord’
Functie: psycholoog op freelance basis
Werkzaamheden:
- het verrichten van diagnostiek en behandeling aan kinderen, jeugdigen en hun ouders
binnen de eerste lijn

2013-2014 Transferium/Parlan, afdeling de Vork, orthopedagogisch
behandelcentrum en Jeugdzorg plus
Functie: Gedragswetenschapper
Werkzaamheden:
- Opstellen van individuele traject -, behandel – en verlofplannen en deze planmatig evalueren;
- Voeren van begeleidingsgesprekken met jongeren en ouders in het kader van de behandeling;
- Verrichten van gedragsobservaties en diagnostisch onderzoek;
- Bewaken van het methodisch behandelklimaat op de groepen middels het inhoudelijk coachen, informeren,
ondersteunen en adviseren van de pedagogisch medewerkers;
- Verzorgen van themabijeenkomsten, teamdagen en deskundigheidsbevordering;
- Inhoudelijk voorzitten van teamvergaderingen en casuïstiek vergaderingen;
- Voorzitten en leiden van individuele behandelplanbesprekingen;
- Implementeren van nieuwe werkwijzen en nieuw beleid;
- Onderhouden van contacten met ouders/verzorgers, plaatsende instanties, therapeuten en ketenpartners.

2012-heden Hulpverlening aan kinderen en/of hun ouders met paarden als middel met als doel
o.a. het vergroten van lichaamsbewustzijn, vergroten van zelfvertrouwen en leren
afstemmen op elkaar.

2008-2013: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, afdeling Jeugdreclassering
Functie: Gedragswetenschapper
Werkzaamheden:
- Bewaken van het methodisch begeleidingsklimaat middels het inhoudelijk coachen, ondersteunen,
adviseren en begeleiden van de jeugdreclasseerders en jeugdbeschermers;
- Inhoudelijk voorzitten van interne casuïstiek vergaderingen;
- Verzorgen van deskundigheidsbevordering;
- Bewaken van doelgerichtheid en voortgang van de hulpverlening middels individuele case-load
besprekingen;
- Bewaken van de kwaliteit van plannen van aanpak, evaluatie- en indicatierapporten,
voorlichtingsrapportages en zorgmeldingen;
- Interpreteren van persoonlijkheidsonderzoeken en vertalen naar concrete begeleidingsdoelen;
- Implementeren van nieuwe werkwijzen en methodieken;
- Gevraagd en ongevraagd adviseren t.b.v. het optimaliseren van het juiste hulpverleningsproces;
- Overleg met netwerkpartners en zorgaanbieders.

2000-2007: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, afdeling Jeugdreclassering
Functie: Jeugdreclasseerder
Werkzaamheden:
- Opstellen van plannen van aanpak, evaluaties, strafadviezen, indicatiebesluiten en deze bespreken met
ouders en jeugdige;
- Uitvoeren van het plan van aanpak door het begeleiden en bieden van hulp aan jeugdigen en hun ouders;
- Geven van individuele sociale vaardigheidstrainingen en groepstraining 'middelen en delict' in het kader
van een leerstraf;
- Onderhouden van contacten met derden (o.a. scholen, netwerkpartners, hulpverleningsinstanties);
- Rapporteren over de wijze van hulpverlening en strafadviezen aan de Raad voor de Kinderbescherming
en/of de Kinderrechter


1995-2000: Stichting Impuls voor Stedelijk Jongerenwerk te Alkmaar, afdeling Leerwerkplaatsen
Functie: trajectbegeleider
Werkzaamheden:
- Voeren van intake-gesprekken met aangemelde jeugdigen;
- Opstellen, bijstellen en bewaken van begeleidingsplannen cq. trajectplannen;
- Coördineren van de begeleiding en trajecten;
- Begeleiden en bieden van hulp aan individuele jeugdigen;
- Bewaken van het methodisch begeleidingsklimaat door middel van het coachen, adviseren, informeren en
ondersteunen van de werkmeesters;
- Onderhouden van contacten met verwijzers en andere bij de jeugdige betrokken instanties, die een rol
hebben in de hulpverlening of in het arbeidstoeleidingsproces, zowel schriftelijk als mondeling;
- Begeleiding van stagiaires;
- Methodiekontwikkeling en – beschrijving;
- Verzorgen van rondleidingen, voorlichting en presentaties;
- Verrichten van assessment en diagnostiek middels testonderzoek, individuele gesprekken,
gedragsanalyse en observatiegegevens;
- Geven en verzorgen van (groeps) arbeidssociale vaardigheidstrainingen.

1995-1996: Stichting Impuls voor Stedelijk Jongerenwerk te Alkmaar, afdeling Jongerenwerk
Functie: onderzoeker
Werkzaamheden:
- Verrichten van begeleidend onderzoek bij een tweetal wijkgerichte jongerenprojecten in Alkmaar.

De leerwerkplaatsen van de st. Impuls richtten zich op mensen in de leeftijd vanaf 16 jaar die, door in de maatschappij of in de persoon gelegen factoren langdurig werkloos zijn of dat dreigen te worden. Voor deze mensen is veelal een intensief arbeidsinpassingstraject geïndiceerd. De leerwerkplaatsen boden een individueel begeleidingstraject op maat.


1997-1999: Kindertelefoon te Alkmaar
Functie: coördinator inhoudelijk
Werkzaamheden:
- Voeren van selectie-gesprekken met kandidaat-vrijwilli¬gers;
- Bewaken van de inhoudelijke kwaliteit middels het verzorgen en begeleiden van intervisiegroepen en het
verzorgen van deskundigheidsbevordering;
- Geven van de basis training;
- Houden van functioneringsgesprekken.

1995-1996: Vrije Universiteit te Amsterdam
Functie: wetenschappelijk medewerker op 'free-lance' basis
Werkzaamheden:
- Redigeren van dissertatie 'Jongeren in gesprek' Het communicatiesysteem van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met ouders en leeftijdgenoten.

1992-1995: Centrum voor hulpverlening aan Jongeren
Functie: 'coach' (vrijwilligerswerk)
Werkzaamheden:
- Begeleiden van jongeren die moeilijk te bereiken zijn door de reguliere hulpverle¬ning.

1992-1993: Peadologisch Instituut te Duivendrecht
Functie: stagiair psycholoog
Werkzaamheden:
- Diagnostiek: cognitief, sociaal-emotioneel en didactisch onderzoek;
- Houden van intakegesprekken;
- Voeren van advies- en begeleidingsgesprekken met ou¬ders;
- Sociale vaardigheidstraining;
- Adviseren en ondersteunen van groepsleiding.

1991-1995: Browndale Therapeutisch Gezinshuis voor kleinschalige behandeling van kinderen met een hechtingsstoornis.
Functie: groepsleidster.

1986-1988: Provinciaal Ziekenhuis 'Duin en Bosch' te Castricum
Functie: leerling B-verpleegkundige.

Werkervaring

Werkervaring:

2015-heden Pedagogisch en psychologisch centrum ‘Het Antwoord’
Functie: psycholoog op freelance basis
Werkzaamheden:
- het verrichten van diagnostiek en behandeling aan kinderen, jeugdigen en hun ouders
binnen de eerste lijn

2013-2014 Transferium/Parlan, afdeling de Vork, orthopedagogisch
behandelcentrum en Jeugdzorg plus
Functie: Gedragswetenschapper
Werkzaamheden:
- Opstellen van individuele traject -, behandel – en verlofplannen en deze planmatig evalueren;
- Voeren van begeleidingsgesprekken met jongeren en ouders in het kader van de behandeling;
- Verrichten van gedragsobservaties en diagnostisch onderzoek;
- Bewaken van het methodisch behandelklimaat op de groepen middels het inhoudelijk coachen, informeren,
ondersteunen en adviseren van de pedagogisch medewerkers;
- Verzorgen van themabijeenkomsten, teamdagen en deskundigheidsbevordering;
- Inhoudelijk voorzitten van teamvergaderingen en casuïstiek vergaderingen;
- Voorzitten en leiden van individuele behandelplanbesprekingen;
- Implementeren van nieuwe werkwijzen en nieuw beleid;
- Onderhouden van contacten met ouders/verzorgers, plaatsende instanties, therapeuten en ketenpartners.

2012-heden Hulpverlening aan kinderen en/of hun ouders met paarden als middel met als doel
o.a. het vergroten van lichaamsbewustzijn, vergroten van zelfvertrouwen en leren
afstemmen op elkaar.

2008-2013: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, afdeling Jeugdreclassering
Functie: Gedragswetenschapper
Werkzaamheden:
- Bewaken van het methodisch begeleidingsklimaat middels het inhoudelijk coachen, ondersteunen,
adviseren en begeleiden van de jeugdreclasseerders en jeugdbeschermers;
- Inhoudelijk voorzitten van interne casuïstiek vergaderingen;
- Verzorgen van deskundigheidsbevordering;
- Bewaken van doelgerichtheid en voortgang van de hulpverlening middels individuele case-load
besprekingen;
- Bewaken van de kwaliteit van plannen van aanpak, evaluatie- en indicatierapporten,
voorlichtingsrapportages en zorgmeldingen;
- Interpreteren van persoonlijkheidsonderzoeken en vertalen naar concrete begeleidingsdoelen;
- Implementeren van nieuwe werkwijzen en methodieken;
- Gevraagd en ongevraagd adviseren t.b.v. het optimaliseren van het juiste hulpverleningsproces;
- Overleg met netwerkpartners en zorgaanbieders.

2000-2007: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, afdeling Jeugdreclassering
Functie: Jeugdreclasseerder
Werkzaamheden:
- Opstellen van plannen van aanpak, evaluaties, strafadviezen, indicatiebesluiten en deze bespreken met
ouders en jeugdige;
- Uitvoeren van het plan van aanpak door het begeleiden en bieden van hulp aan jeugdigen en hun ouders;
- Geven van individuele sociale vaardigheidstrainingen en groepstraining 'middelen en delict' in het kader
van een leerstraf;
- Onderhouden van contacten met derden (o.a. scholen, netwerkpartners, hulpverleningsinstanties);
- Rapporteren over de wijze van hulpverlening en strafadviezen aan de Raad voor de Kinderbescherming
en/of de Kinderrechter


1995-2000: Stichting Impuls voor Stedelijk Jongerenwerk te Alkmaar, afdeling Leerwerkplaatsen
Functie: trajectbegeleider
Werkzaamheden:
- Voeren van intake-gesprekken met aangemelde jeugdigen;
- Opstellen, bijstellen en bewaken van begeleidingsplannen cq. trajectplannen;
- Coördineren van de begeleiding en trajecten;
- Begeleiden en bieden van hulp aan individuele jeugdigen;
- Bewaken van het methodisch begeleidingsklimaat door middel van het coachen, adviseren, informeren en
ondersteunen van de werkmeesters;
- Onderhouden van contacten met verwijzers en andere bij de jeugdige betrokken instanties, die een rol
hebben in de hulpverlening of in het arbeidstoeleidingsproces, zowel schriftelijk als mondeling;
- Begeleiding van stagiaires;
- Methodiekontwikkeling en – beschrijving;
- Verzorgen van rondleidingen, voorlichting en presentaties;
- Verrichten van assessment en diagnostiek middels testonderzoek, individuele gesprekken,
gedragsanalyse en observatiegegevens;
- Geven en verzorgen van (groeps) arbeidssociale vaardigheidstrainingen.

1995-1996: Stichting Impuls voor Stedelijk Jongerenwerk te Alkmaar, afdeling Jongerenwerk
Functie: onderzoeker
Werkzaamheden:
- Verrichten van begeleidend onderzoek bij een tweetal wijkgerichte jongerenprojecten in Alkmaar.

De leerwerkplaatsen van de st. Impuls richtten zich op mensen in de leeftijd vanaf 16 jaar die, door in de maatschappij of in de persoon gelegen factoren langdurig werkloos zijn of dat dreigen te worden. Voor deze mensen is veelal een intensief arbeidsinpassingstraject geïndiceerd. De leerwerkplaatsen boden een individueel begeleidingstraject op maat.


1997-1999: Kindertelefoon te Alkmaar
Functie: coördinator inhoudelijk
Werkzaamheden:
- Voeren van selectie-gesprekken met kandidaat-vrijwilli¬gers;
- Bewaken van de inhoudelijke kwaliteit middels het verzorgen en begeleiden van intervisiegroepen en het
verzorgen van deskundigheidsbevordering;
- Geven van de basis training;
- Houden van functioneringsgesprekken.

1995-1996: Vrije Universiteit te Amsterdam
Functie: wetenschappelijk medewerker op 'free-lance' basis
Werkzaamheden:
- Redigeren van dissertatie 'Jongeren in gesprek' Het communicatiesysteem van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met ouders en leeftijdgenoten.

1992-1995: Centrum voor hulpverlening aan Jongeren
Functie: 'coach' (vrijwilligerswerk)
Werkzaamheden:
- Begeleiden van jongeren die moeilijk te bereiken zijn door de reguliere hulpverle¬ning.

1992-1993: Peadologisch Instituut te Duivendrecht
Functie: stagiair psycholoog
Werkzaamheden:
- Diagnostiek: cognitief, sociaal-emotioneel en didactisch onderzoek;
- Houden van intakegesprekken;
- Voeren van advies- en begeleidingsgesprekken met ou¬ders;
- Sociale vaardigheidstraining;
- Adviseren en ondersteunen van groepsleiding.

1991-1995: Browndale Therapeutisch Gezinshuis voor kleinschalige behandeling van kinderen met een hechtingsstoornis.
Functie: groepsleidster.

1986-1988: Provinciaal Ziekenhuis 'Duin en Bosch' te Castricum
Functie: leerling B-verpleegkundige.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen/ cursussen/trainingen/congressen

2015: Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen
Trauma en problematische gehechtheid

2014: Hechting: diagnostiek en interventies (Basic Trust en Nika).

2013: Handelingsgerichte diagnostiek in onderwijs en jeugdzorg.

2013-2014: Verschillende trainingen in het kader bevorderen van eigen deskundigheid binnen
Parlan zoals SNS (Sociale Netwerk Strategieën) training, training middelengebruik
en verslaving, training toepassing van de LIRIK, training herkennen van ‘loverboy’
problematiek;

2000-2013: Verschillende cursussen en trainingen in het kader van bevordering van eigen
deskundigheidsbevordering binnen Bureau Jeugdzorg zoals training methodiek
schoolverzuim/schoolweigering, cursus sociale vaardigheidstraining, training
omgaan met agressie, cursus/training ouderbegeleiding, cursus/training geweldloze
communicatie, training jeugdreclassering, delta training, training dubbele maatregel,
training ‘versterking rol gedragswetenschappers’, deskundigheidsbevordering
rondom gehechtheid, 1 gezin 1 Plan.

2008-2013: Bijwonen van de volgende congressen:
Aanpak van jeugdige veelplegers;
Hersenen en jeugdcriminaliteit;
Hersens, hechting en hulpverlening;
Adolescentenstrafrecht.

1996: Korte oplossingsgerichte psychotherapie bij het Post Academisch Onderwijs (PAO).

1989-1995: Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met als specialisatie Kinder- en
Jeugdpsychologie
keuzevakken: geweld tegen kinderen in het gezin, psychopathologie en seksuologie.


Registraties:

1996: Basisaantekening psychodiagnostiek
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Opleiding

Opleidingen/ cursussen/trainingen/congressen

2015: Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen
Trauma en problematische gehechtheid

2014: Hechting: diagnostiek en interventies (Basic Trust en Nika).

2013: Handelingsgerichte diagnostiek in onderwijs en jeugdzorg.

2013-2014: Verschillende trainingen in het kader bevorderen van eigen deskundigheid binnen
Parlan zoals SNS (Sociale Netwerk Strategieën) training, training middelengebruik
en verslaving, training toepassing van de LIRIK, training herkennen van ‘loverboy’
problematiek;

2000-2013: Verschillende cursussen en trainingen in het kader van bevordering van eigen
deskundigheidsbevordering binnen Bureau Jeugdzorg zoals training methodiek
schoolverzuim/schoolweigering, cursus sociale vaardigheidstraining, training
omgaan met agressie, cursus/training ouderbegeleiding, cursus/training geweldloze
communicatie, training jeugdreclassering, delta training, training dubbele maatregel,
training ‘versterking rol gedragswetenschappers’, deskundigheidsbevordering
rondom gehechtheid, 1 gezin 1 Plan.

2008-2013: Bijwonen van de volgende congressen:
Aanpak van jeugdige veelplegers;
Hersenen en jeugdcriminaliteit;
Hersens, hechting en hulpverlening;
Adolescentenstrafrecht.

1996: Korte oplossingsgerichte psychotherapie bij het Post Academisch Onderwijs (PAO).

1989-1995: Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met als specialisatie Kinder- en
Jeugdpsychologie
keuzevakken: geweld tegen kinderen in het gezin, psychopathologie en seksuologie.


Registraties:

1996: Basisaantekening psychodiagnostiek
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Paardrijden, Lezen, Buiten zijn in de Natuur

Hobby's & interesses

Paardrijden, Lezen, Buiten zijn in de Natuur

Eigenschappen

Vaardigheden en competenties:

Samenwerken;
Betrokken;
Transparant;
Flexibel;
Communicatief;
Sensitief;
Analytisch;
Breed georiënteerd;
Stressbestendig:
Creatief.

Eigenschappen

Vaardigheden en competenties:

Samenwerken;
Betrokken;
Transparant;
Flexibel;
Communicatief;
Sensitief;
Analytisch;
Breed georiënteerd;
Stressbestendig:
Creatief.

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Algemeen
 • Dienstverband: Vast, Freelance
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marjanne Klaassen te bekijken