• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkgever: K&R Consultants BV
12-2010 tot heden
Functie Assistent Controller.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Zorgdragen en bewaken van de financieel administratieve organisatie, beheren van de geldstromen en leveren van management informatie en beoordelen van deze informatie in relatie tot het financiële beleid. Werkzaamheden:
• het zelfstandig en op adequate wijze uitvoeren van de financiële en project administraties van de verschillende bv’s van K&R;
• debiteuren- en crediteurenbewaking;
• begeleiden van facturatie en uitvoeren van betalingen;
• monitoren liquiditeit en kasstromen;
• verzorgen van financiële rapportages, zoals begroting, kwartaal en maandrapportages en projectrapportage;
• analyseren en bewaken van de gerealiseerde prestaties versus de begroting en het geven van advies over bijsturing hieromtrent;
• verzorgen van diverse aangiften voor de belasting;
• verzamelen gegevens ten behoeve van de jaarstukken (begroting en jaarrekening) en ondersteunen bij de uitvoering ervan;
• controleren van de jaarrekeningen en onderhouden contacten met accountant;
• signaleren van mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de financieel administratieve organisatie;
• het, gevraagd en ongevraagd, bieden van advies, informatie en ondersteuning aan de directie en de projectmanagers op financieel, administratief en bedrijfseconomisch gebied;
• verzamelen gegevens ten behoeve van de salarisadministratie;
• het bewaken van de actualiteit van contracten tussen de verschillende bv’s en overige relevante contracten zoals hypotheek, bank etc..
• leiding en sturing geven aan 1 secretaresse.
Kennisgebieden Financieel management, Administratieve Organisatie.
Resultaat Het ondersteunen van de financieel directeur bij het ontwikkelen en realiseren van alle aspecten van het financiële beleid binnen K&R en het in belangrijke mate bijdragen bij tot het ‘in control’ zijn van K&R.
09-2004 tot 12-2010
Functie Managementassistente.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het inrichten en uitvoeren van de financiële en secretariële processen en het bewaken van de tijdige, volledige en juiste uitvoering van deze processen:
• het bewaken van de juiste uitvoering van de administratieve processen en het nemen van initiatief tot verbetering;
• het inrichten en implementeren van een kwaliteitssysteem;
• het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden ten aanzien van de projecten, de facturering en het debiteuren- en crediteurenbeheer;
• ontwikkelen en genereren van periodieke financiële management- en projectinformatie;
• het ondersteunen van de directie bij het opstellen van brieven en rapporten.
• leiding en sturing geven aan 1 secretaresse.
Kennisgebieden Kwaliteitsmanagement, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Verlenging ISO9001 certificaat, adequate inrichting financiële en secretariële processen.Werkgever: Pink Roccade Public
12-2002 tot 05-2003
Functie Kwaliteitsmanager.
Project Projecten en Quality Management Pink Roccade Public.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het ondersteunen en uitdragen van kwaliteit binnen de organisatie door:
• het inrichten en implementeren van een kwaliteitssysteem;
• het leiden en uitvoeren van audits op projectplannen, beheerplannen en management- en operationele processen;
• het inrichten van een audit-instrumentarium;
• het monitoren van kwaliteitsafspraken binnen projecten (quality assurance);
• het adviseren over de inrichting van besturingsprocessen m.b.v. het INK/EFQM-model;
• het ondersteunen van het management bij het uitvoeren van INK/EFQM-zelfevaluaties.
Kennisgebieden ASL, ISO9001, Prince2, INK, Roadmap, SLA, EFQM, Auditing, Kwaliteitsmanagement, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Verlenging ISO9001 certificaat per 01-01-2002 voor Pink Roccade Public, audit-rapporten, audit-instrumentarium, adequate inrichting besturingsprocessen.
12-2001 tot 12-2002
Functie Office-manager.
Project Transformatie Secretariaat Unit.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het managen van het secretariaat en het geven van advies tav. een adequate invulling van het ondersteunende proces Secretariaat. Werkzaamheden:
• inventarisatie en analyse huidige werkzaamheden secretariaat;
• het opstellen van een voorstel toekomstige werkzaamheden secretariaat (functieprofielen, taken en bevoegdheden, relaties met andere afdelingen);
• inventarisatie en analyse werkzaamheden tbv. projecten en opdrachten;
• het opstellen van een projectplan voor het herinrichten van processen;
• leiding en sturing geven aan 7 secretaresses.
Kennisgebieden Prince2, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Rapport ‘Advies inrichting secretariaat’ en projectplan.

03-1999 tot 12-2001
Functie Auditor.
Project Verbouw Huursubsidiesysteem.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het monitoren van (kwaliteits)aspecten van een drietal (ver)nieuwbouw projecten. Beoordelen of de projecten conform de afspraken worden beheerst en uitgevoerd. Werkzaamheden:
• het ondersteunen van de projectmanagers bij het opstellen van contracten, offertes en projectplannen;
• het toezien op het managen van projectrisico’s;
• het uitvoeren van audits op het projectmanagement en de projectuitvoering om vast te stellen of de projecten conform de vastgestelde afspraken, procedures en werkwijzen worden uitgevoerd;
• het adviseren bij het opstellen van algemene standaards, normen en eisen;
• het steekproefsgewijs toetsen van producten aan de daarvoor afgesproken normen en eisen;
• het deelnemen aan project- en productreviews (evaluaties);
• het fungeren als klankbord voor en adviseren van de projectmanagers en de overige leden van de projectteams.
Kennisgebieden Prince2, Risicoanalyse, Roadmap, Auditing, Kwaliteitsmanagement, Consultancy.
Resultaat Kwaliteitsplan en audit-rapporten.
06-1998 tot 03-1999
Functie Kwaliteitsadviseur.
Project Performance Measurement.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het vorm geven aan een nieuw management control systeem. Het uiteindelijke doel van de inrichting van management control was het verkrijgen van inzicht in de resultaten op directie en businessmanagement niveau en het op basis van dit inzicht initiëren van continue bijsturing van de organisatie. Werkzaamheden:
• opstellen van een voorstel voor een goed uitgekiende set Performance Indicatoren;
• het beschrijven van een instrumentarium voor het meten en evalueren van de performance m.b.t. de vastgestelde indicatoren en het bijsturen van de organisatie.
Kennisgebieden INK, EFQM, Balanced Scorecard, Kwaliteitsmanagement, Applicatie beheer, Consultancy.
Resultaat Rapport ‘Voorstel Management Control Systeem’.
01-1993 tot 06-1998
Functie Opdrachtmanager.
Project Beheer en onderhoud begrotingssysteem.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het managen van opdrachten voor een beheerteam belast met het beheer en onderhoud van een begrotingssysteem van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Werkzaamheden:
• zorgdragen voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het beheer en onderhoud van het systeem;
• zorgdragen voor het opzetten en in stand houden van een adequate beheerorganisatie, bemensing, ondersteunende procedures en hulpmiddelen;
• leiding en sturing geven aan ca. 20 medewerkers van het beheerteam.
Kennisgebieden ASL, ISO9001, SLA, Auditing, Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement, Applicatie beheer, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Een adequate beheer- en onderhoudsorganisatie.

12-1989 tot 01-1993
Functie Functioneel coördinator.
Project Beheer en onderhoud subsidie-systemen.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het uitvoeren van functioneel beheer voor subsidie-systemen van het
Ministerie van VROM, het verrichten van coördinerende werkzaamheden
voor een team van 5 á 6 functioneel ontwerpers en het verlenen van ondersteuning aan de projectleider.
Kennisgebieden ASL, ITIL, SLA, Applicatie beheer, Administratieve Organisatie.Werkgever: Softwarebureau Ordina

09-1986 tot 12-1989
Functie Functioneel Ontwerper.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Diverse werkzaamheden:
• het analyseren van de informatiebehoefte van opdrachtgevers;
• het opstellen van functionele ontwerpen voor systemen t.b.v. het midden- en kleinbedrijf;
• het verzorgen van trainingen voor gebruikers;
• het verkopen van hardware en software-pakketten.
Kennisgebieden Applicatieontwerp.

Werkervaring

Werkgever: K&R Consultants BV
12-2010 tot heden
Functie Assistent Controller.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Zorgdragen en bewaken van de financieel administratieve organisatie, beheren van de geldstromen en leveren van management informatie en beoordelen van deze informatie in relatie tot het financiële beleid. Werkzaamheden:
• het zelfstandig en op adequate wijze uitvoeren van de financiële en project administraties van de verschillende bv’s van K&R;
• debiteuren- en crediteurenbewaking;
• begeleiden van facturatie en uitvoeren van betalingen;
• monitoren liquiditeit en kasstromen;
• verzorgen van financiële rapportages, zoals begroting, kwartaal en maandrapportages en projectrapportage;
• analyseren en bewaken van de gerealiseerde prestaties versus de begroting en het geven van advies over bijsturing hieromtrent;
• verzorgen van diverse aangiften voor de belasting;
• verzamelen gegevens ten behoeve van de jaarstukken (begroting en jaarrekening) en ondersteunen bij de uitvoering ervan;
• controleren van de jaarrekeningen en onderhouden contacten met accountant;
• signaleren van mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de financieel administratieve organisatie;
• het, gevraagd en ongevraagd, bieden van advies, informatie en ondersteuning aan de directie en de projectmanagers op financieel, administratief en bedrijfseconomisch gebied;
• verzamelen gegevens ten behoeve van de salarisadministratie;
• het bewaken van de actualiteit van contracten tussen de verschillende bv’s en overige relevante contracten zoals hypotheek, bank etc..
• leiding en sturing geven aan 1 secretaresse.
Kennisgebieden Financieel management, Administratieve Organisatie.
Resultaat Het ondersteunen van de financieel directeur bij het ontwikkelen en realiseren van alle aspecten van het financiële beleid binnen K&R en het in belangrijke mate bijdragen bij tot het ‘in control’ zijn van K&R.
09-2004 tot 12-2010
Functie Managementassistente.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het inrichten en uitvoeren van de financiële en secretariële processen en het bewaken van de tijdige, volledige en juiste uitvoering van deze processen:
• het bewaken van de juiste uitvoering van de administratieve processen en het nemen van initiatief tot verbetering;
• het inrichten en implementeren van een kwaliteitssysteem;
• het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden ten aanzien van de projecten, de facturering en het debiteuren- en crediteurenbeheer;
• ontwikkelen en genereren van periodieke financiële management- en projectinformatie;
• het ondersteunen van de directie bij het opstellen van brieven en rapporten.
• leiding en sturing geven aan 1 secretaresse.
Kennisgebieden Kwaliteitsmanagement, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Verlenging ISO9001 certificaat, adequate inrichting financiële en secretariële processen.Werkgever: Pink Roccade Public
12-2002 tot 05-2003
Functie Kwaliteitsmanager.
Project Projecten en Quality Management Pink Roccade Public.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het ondersteunen en uitdragen van kwaliteit binnen de organisatie door:
• het inrichten en implementeren van een kwaliteitssysteem;
• het leiden en uitvoeren van audits op projectplannen, beheerplannen en management- en operationele processen;
• het inrichten van een audit-instrumentarium;
• het monitoren van kwaliteitsafspraken binnen projecten (quality assurance);
• het adviseren over de inrichting van besturingsprocessen m.b.v. het INK/EFQM-model;
• het ondersteunen van het management bij het uitvoeren van INK/EFQM-zelfevaluaties.
Kennisgebieden ASL, ISO9001, Prince2, INK, Roadmap, SLA, EFQM, Auditing, Kwaliteitsmanagement, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Verlenging ISO9001 certificaat per 01-01-2002 voor Pink Roccade Public, audit-rapporten, audit-instrumentarium, adequate inrichting besturingsprocessen.
12-2001 tot 12-2002
Functie Office-manager.
Project Transformatie Secretariaat Unit.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het managen van het secretariaat en het geven van advies tav. een adequate invulling van het ondersteunende proces Secretariaat. Werkzaamheden:
• inventarisatie en analyse huidige werkzaamheden secretariaat;
• het opstellen van een voorstel toekomstige werkzaamheden secretariaat (functieprofielen, taken en bevoegdheden, relaties met andere afdelingen);
• inventarisatie en analyse werkzaamheden tbv. projecten en opdrachten;
• het opstellen van een projectplan voor het herinrichten van processen;
• leiding en sturing geven aan 7 secretaresses.
Kennisgebieden Prince2, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Rapport ‘Advies inrichting secretariaat’ en projectplan.

03-1999 tot 12-2001
Functie Auditor.
Project Verbouw Huursubsidiesysteem.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het monitoren van (kwaliteits)aspecten van een drietal (ver)nieuwbouw projecten. Beoordelen of de projecten conform de afspraken worden beheerst en uitgevoerd. Werkzaamheden:
• het ondersteunen van de projectmanagers bij het opstellen van contracten, offertes en projectplannen;
• het toezien op het managen van projectrisico’s;
• het uitvoeren van audits op het projectmanagement en de projectuitvoering om vast te stellen of de projecten conform de vastgestelde afspraken, procedures en werkwijzen worden uitgevoerd;
• het adviseren bij het opstellen van algemene standaards, normen en eisen;
• het steekproefsgewijs toetsen van producten aan de daarvoor afgesproken normen en eisen;
• het deelnemen aan project- en productreviews (evaluaties);
• het fungeren als klankbord voor en adviseren van de projectmanagers en de overige leden van de projectteams.
Kennisgebieden Prince2, Risicoanalyse, Roadmap, Auditing, Kwaliteitsmanagement, Consultancy.
Resultaat Kwaliteitsplan en audit-rapporten.
06-1998 tot 03-1999
Functie Kwaliteitsadviseur.
Project Performance Measurement.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het vorm geven aan een nieuw management control systeem. Het uiteindelijke doel van de inrichting van management control was het verkrijgen van inzicht in de resultaten op directie en businessmanagement niveau en het op basis van dit inzicht initiëren van continue bijsturing van de organisatie. Werkzaamheden:
• opstellen van een voorstel voor een goed uitgekiende set Performance Indicatoren;
• het beschrijven van een instrumentarium voor het meten en evalueren van de performance m.b.t. de vastgestelde indicatoren en het bijsturen van de organisatie.
Kennisgebieden INK, EFQM, Balanced Scorecard, Kwaliteitsmanagement, Applicatie beheer, Consultancy.
Resultaat Rapport ‘Voorstel Management Control Systeem’.
01-1993 tot 06-1998
Functie Opdrachtmanager.
Project Beheer en onderhoud begrotingssysteem.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het managen van opdrachten voor een beheerteam belast met het beheer en onderhoud van een begrotingssysteem van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Werkzaamheden:
• zorgdragen voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het beheer en onderhoud van het systeem;
• zorgdragen voor het opzetten en in stand houden van een adequate beheerorganisatie, bemensing, ondersteunende procedures en hulpmiddelen;
• leiding en sturing geven aan ca. 20 medewerkers van het beheerteam.
Kennisgebieden ASL, ISO9001, SLA, Auditing, Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement, Applicatie beheer, Consultancy, Administratieve Organisatie.
Resultaat Een adequate beheer- en onderhoudsorganisatie.

12-1989 tot 01-1993
Functie Functioneel coördinator.
Project Beheer en onderhoud subsidie-systemen.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Het uitvoeren van functioneel beheer voor subsidie-systemen van het
Ministerie van VROM, het verrichten van coördinerende werkzaamheden
voor een team van 5 á 6 functioneel ontwerpers en het verlenen van ondersteuning aan de projectleider.
Kennisgebieden ASL, ITIL, SLA, Applicatie beheer, Administratieve Organisatie.Werkgever: Softwarebureau Ordina

09-1986 tot 12-1989
Functie Functioneel Ontwerper.
Verantwoordelijkheden/
Werkzaamheden Diverse werkzaamheden:
• het analyseren van de informatiebehoefte van opdrachtgevers;
• het opstellen van functionele ontwerpen voor systemen t.b.v. het midden- en kleinbedrijf;
• het verzorgen van trainingen voor gebruikers;
• het verkopen van hardware en software-pakketten.
Kennisgebieden Applicatieontwerp.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
2014 Moderne Bedrijfsadministratie, Associatiediploma.
2000 Postdoctoraal EDP-auditing, Tilburg, diploma.
1986 HEAO Bedrijfsinformatica, Arnhem, diploma.
1982 HAVO, Sneek, diploma.
Cursussen
2000 Auditor Instituut Nederlandse Kwaliteit.
1996 - 2000 Diverse in-company trainingen op het gebied van Kwaliteit en Auditing
(ISO9001, Instituut Nederlandse Kwaliteit, EFQM).
1995 - 1996 Diverse SAP R/3 cursussen (logistiek, verkoop en distributie,
finance&controlling, projectsysteem, sales en distribution).
1994 Basiscursus Financieel Management Overheid.
1994 Training Veranderingsmanagement (Van Sadelhoff).
1992 AMBI-module HS5 (EDP-auditing).
1992 Project Management (Twijnstra & Gudde).
1991 AMBI-module HB2 (gegevensmodellering).
1983 Basisopleiding functioneel ontwerp.

Opleiding

Opleidingen
2014 Moderne Bedrijfsadministratie, Associatiediploma.
2000 Postdoctoraal EDP-auditing, Tilburg, diploma.
1986 HEAO Bedrijfsinformatica, Arnhem, diploma.
1982 HAVO, Sneek, diploma.
Cursussen
2000 Auditor Instituut Nederlandse Kwaliteit.
1996 - 2000 Diverse in-company trainingen op het gebied van Kwaliteit en Auditing
(ISO9001, Instituut Nederlandse Kwaliteit, EFQM).
1995 - 1996 Diverse SAP R/3 cursussen (logistiek, verkoop en distributie,
finance&controlling, projectsysteem, sales en distribution).
1994 Basiscursus Financieel Management Overheid.
1994 Training Veranderingsmanagement (Van Sadelhoff).
1992 AMBI-module HS5 (EDP-auditing).
1992 Project Management (Twijnstra & Gudde).
1991 AMBI-module HB2 (gegevensmodellering).
1983 Basisopleiding functioneel ontwerp.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Lezen, koken, reizen

Hobby's & interesses

Lezen, koken, reizen

Eigenschappen

Accuratesse en cijfermatig inzicht, klant- en resultaatgerichtheid, analytisch vermogen en zelfstandigheid zijn mijn belangrijkste vaardigheden. Specifieke deskundigheid op het gebied van controlling en finance, (office)management, auditing en het inrichten en verbeteren van de kwaliteit van organisatie- en projectbesturing en business- en IT-processen. Kennis van diverse methodieken op het gebied van (kwaliteits)management en projectmanagement.
Mijn vaardigheden en kennis stellen mij in staat om bijvoorbeeld de volgende rollen te vervullen:
(assistent) controller;
officemanager;
(directie)secretaresse;
managementassistente;
administratief / financieel medewerker;
kwaliteitsmanager;
projectmanager;
auditor.

Eigenschappen

Accuratesse en cijfermatig inzicht, klant- en resultaatgerichtheid, analytisch vermogen en zelfstandigheid zijn mijn belangrijkste vaardigheden. Specifieke deskundigheid op het gebied van controlling en finance, (office)management, auditing en het inrichten en verbeteren van de kwaliteit van organisatie- en projectbesturing en business- en IT-processen. Kennis van diverse methodieken op het gebied van (kwaliteits)management en projectmanagement.
Mijn vaardigheden en kennis stellen mij in staat om bijvoorbeeld de volgende rollen te vervullen:
(assistent) controller;
officemanager;
(directie)secretaresse;
managementassistente;
administratief / financieel medewerker;
kwaliteitsmanager;
projectmanager;
auditor.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Onderzoek
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Politie
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Mariette van der Wal te bekijken