• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Juridische advisering Ik heb ruime ervaring op het gebied van juridische advisering in publiek- en privaatrecht, vastgoedontwikkeling, binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling en grondbeleid.…

Persoonlijk

Juridische advisering
Ik heb ruime ervaring op het gebied van juridische advisering in publiek- en privaatrecht, vastgoedontwikkeling, binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling en grondbeleid. In interim-opdrachten werk ik voor verschillende overheden als juridisch adviseur, met name op het gebied van grondbeleid en vastgoedontwikkeling. Daarbij heb ik veel te maken met overeenkomsten en onderhandelingen met overheden, ontwikkelaars en private partijen.
Daarnaast heb ik ruime ervaring in ontwikkelingsprojecten (woningbouw en bedrijventerreinen) en de juridische en beleidsmatige afhandeling en uitvoering daarvan.
Verder participeer ik binnen gemeentelijke projectgroepen en ben ik verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van adviezen vanuit die projectgroepen.
Ik heb tenslotte ruime ervaring met vertegenwoordiging van opdrachtgevers bij geschillen en in rechtszaken.
In mijn werk (en daarbuiten) ben ik integer, pragmatisch en betrokken. Ik kan prima zowel in teamverband als individueel werken, kan mensen aansturen en coachen.

Mediator
Veel conflicten komen voort uit vastgelopen communicatie. Als NMv-mediator help ik partijen een oplossing te vinden voor hun geschil.
Mediation is als instrument ook binnen juridische opdrachten en onderhandelingen vaak resultaatgericht.
Ik ben inzetbaar bij conflicten op verschillend gebied,zoals bij relationele conflicten, omgangsregelingen en ouderschapsplannen, bij conflicten met de overheid, en in buurtmediation.

Mentor
Daarnaast begeleid ik juridische trajecten binnen de zorg en ben ik actief op het gebied van juridische uitvoering van mentorschap. Ik heb daarin ruime ervaring met bewindvoering, curatoren, (gemeentelijke) overheden, rechtbanken en zorginstanties.

Maken we kennis?
Voor een kennismaking of een nieuwe opdracht maak ik graag ruimte.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring
april 2012 - heden
Freelance- en detacheringsopdrachten als juridisch adviseur
Juridische en beleidsmatige advisering op gebied van privaat- en publiekrecht, vastgoed en grondzaken en gebiedsontwikkeling; vertegenwoordiging van derden in procedures en bij lokale overheden;
Partijvertegenwoordiging bij kantongerecht en bezwaar- en beroepsprocedures; klachtenprocedures in de zorg (bij mentorschap en beschermingsbewind).
Mediationopdrachten en geschilbemiddeling voor particulieren;
Ad interim adviseren over realisatieovereenkomsten woningbouw, verkoopovereenkomsten, juridisch adviseren particulieren, actualiseren en uitwerken nota Grondbeleid en Beleidsnota inzet juridisch Grondbeleidsinstrumentarium en adviseren daarover.

aug. 2011 - april 2012
Gemeente Dongeradeel
Juridisch adviseur privaatrecht /Grondzaken (via Maandag)
• Opstellen realisatieovereenkomsten, aan- en verkoopovereenkomsten
• Schrijven paragrafen begroting en jaarrekening
• Verkoop gemeentelijk onroerend goed, bedrijfsgrond en gronden buitengebied
• Verlenen van bedrijfsmatige opties
• Overdrachten van kavels aan projectontwikkelaars
• Opstellen van koopovereenkomsten en notariële overdrachten richting woningbouwcorporatie
• Onderhouden van contacten makelaar, begeleiden aan- en verkoop,
• Grondbeleid (opstellen beleidsnotities voor college en gemeenteraad, notities en adviezen
volgend uit de werkgroep Grondbedrijf)
• Maken van college- en raadsvoorstellen
• Vakinhoudelijke en algemene coaching junior medewerkers
• Juridische advisering aan projectgroepen en algemene advisering.

aug. 2010 - apr. 2012
Maandag®
Begeleiding Talenten, uitvoeren juridische ondersteuning van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur;
Vakinhoudelijke en algemene begeleiding en coaching startende medewerkers (talenten) van Maandag;
Juridische ondersteuning van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur op het gebied van planschade, privaatrecht en de toepassing van de Grondexploitatiewet;
Voeren van acquisitie en het intern verzorgen van input voor het verkrijgen van opdrachten.

dec. 2009 - juli 2010
Gemeente Aalsmeer
Juridisch adviseur privaatrecht/grondzaken (via Maandag®)
• Vertegenwoordiging van de afdeling binnen het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf met
betrekking tot de verwerving van percelen grond en opstallen, ontwikkeling woningbouw en
openbaar gebied
• Juridische en beleidsmatige ondersteuning van het cluster Grondzaken/Planeconomie
• Voeren van onderhandelingen met marktpartijen namens de gemeente
• Opstellen van contracten op het gebied van PPS en het beoordelen van diverse privaatrechtelijke
overeenkomsten
• Verstrekken van informatie en voorlichting over het vakgebied (in- en extern), juridische en
beleidsmatige advisering over (nieuwe) wetgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid binnen
het vakgebied
Privaatrechtelijke ondersteuning van het cluster Grondzaken/Planeconomie in algemene zin
• Leveren bijdrage aan het actualiseren van de gemeentelijke Nota Grondbeleid
• Adviseren op het gebied van de Wvg, de Onteigeningswet en Europees Aanbestedingsbeleid
• Adviseren over toepassing van publiekrecht of privaatrecht in handhavingsprocedures en
handhaving op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten of op basis van publiekrechtelijke
verordeningen en wetten

febr. 2007 - dec. 2009
Gemeente Noordwijk
medewerker projecten Economie en Grondzaken | Juridisch adviseur a.i. (via Maandag®)
• Vertegenwoordiging van de afdeling binnen gemeentelijke projectgroepen met betrekking tot de
ontwikkeling van woningbouw, kantoorrealisering en bedrijventerreinen (o.a. SpaceBusinesspark
Noordwijk)
• Beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering op het gebied van grondzaken en economische zaken
• Adviseren over en begeleiden van (Europese) aanbestedingen
• Verwerven en verkopen van percelen grond voor- en door de gemeente
• Voeren van onderhandelingen met marktpartijen namens de gemeente
• Opstellen contracten op het gebied van PPS en het verzorgen van overeenkomsten in het kader
van kostenverhaal en Planschadekosten-verhaal
• Opstellen kostenverhaalsovereenkomsten;
• Opstellen samenwerkingsovereenkomsten en realiseringsovereenkomsten voor de ontwikkeling
van woon- winkel en bedrijfsgebouwen
• Toepassing juridisch grondbeleidsinstrumentarium
• Verstrekken van informatie en voorlichting over het vakgebied (in- en extern); juridisch en
beleidsmatige advisering over de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid
binnen het vakgebied
• Privaat- en publiekrechtelijke ondersteuning van de afdeling in algemene zin
• Coachen en aansturen van (beleids)medewerkers van de afdeling
• Deelnemen in projectgroep implementatie Wro/Grondexploitatiewet
• Aanpassen verordeningen zoals planschadeverordening, en uitvoeren publiekrechtelijke
verordening (Apv) in het kader van handhaving, in juridisch vakberaad leveren van bijdragen bij
het moderniseren van gemeentelijke verordeningen en het adviseren van de afdeling op
publiekrechtelijk gebied

apr. 2009 - dec. 2009
Gemeente Hardenberg
jurist Grondzaken (via Maandag®)
• Beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering op het gebied van Grondzaken
• Juridische en beleidsmatige en verder inhoudelijke ondersteuning van het cluster Grondzaken
• Vertegenwoordiging van het cluster Grondzaken in projectgroepen met betrekking tot de
ontwikkeling van woningbouw, bedrijvenrealisering en RvR-regeling
• Adviseren op het gebied van de Wvg, de Onteigeningswet en Europees Aanbestedingsbeleid
• Voeren van onderhandelingen met marktpartijen namens de gemeente
• Opstellen privaatrechtelijke contracten (PPS) en kostenverhaalovereenkomsten op basis van de
Wro (Grondexploitatiewet)
• Adviseren over implementatie van de aspecten van de Wro binnen de afdeling Ruimte en
Economie en de gemeentelijke organisatie
• Actualiseren van de gemeentelijke Nota Grondbeleid

jan. 2005 - jan. 2007
Gemeente De Bilt
Juridisch adviseur | medewerker projecten bij Eigendommen (via Maandag®)
• Juridisch advisering over toepassing Wvg, onteigening, kostenverhaal, parkmanagement
bedrijventerrein en het maken van notities daarover
• Juridische advisering over (tijdelijk) beheer gemeentelijke eigendommen; met name tijdelijke
verhuur woningen en bedrijfspanden
• Juridische ondersteuning/ advisering op privaatrechtelijk- en publieksrechtelijk gebied
• Maken en aanpassen van overeenkomsten met ontwikkelaars inzake exploitatie van gebieden,
PPS-constructies en advisering daarover
• Deelname namens de afdeling in de projectgroepen Bilthoven Centrum en andere
projectgroepen met betrekking tot woningbouw en kantoorrealisering; project reconstructie
sportpark
• Bijdrage aan Nota Grondbeleid en advisering over inzet en toepassing grondbeleidsinstrumenten

jan. 2006 - nov. 2007
Maandag®
mede ontwikkelaar eStudy Grondzaken
• Opstellen van modules en begeleiden van cursisten
• Mede verzorging productontwikkeling vakgebied Grondzaken c.a.

mrt. 2004 - sep. 2004
Gemeente Sliedrecht
consultant (via Maandag®)
• Bieden van juridische ondersteuning gemeentebreed over alle juridische vraagstukken
• Coaching junior beleidsmedewerker Grondzaken

sep. 2003 - jan. 2005
Gemeente Groenlo, sector Grondgebiedzaken
Juridisch adviseur Grondzaken (via Maandag®)
• Actualiseren juridisch grondbeleidsinstrumentarium
• Adviseren inzake privaatrechtelijke sturing woningmarkt
• Maken samenwerkingsovereenkomsten (PPS-constructies)
• Maken kostenverhaalovereenkomsten en adviseren over de kostenverhaalmogelijkheden
• Verkoop openbaar groen; maken beleidslijn
• Algemene juridische ondersteuning van de sector
• In het kader van de gemeentelijke herindeling met de betreffende vakafdelingen vergelijken en
aanpassen van Apv, Drank- en Horecaverordening, kapverordening en andere gemeentelijke
verordeningen en doen van voorstellen omtrent deregulering en modernisering van het
verordeningsinstrumentarium

sept. 2002 - dec. 2003
Kenniscentrum
Projectmedewerker Handhaving (via Maandag®)
• Handhaving met name accent op privaatrechtelijke handhaving
• Binnen de productgroep participeren in de ontwikkeling van een raamnota

mrt. 2001 - dec. 2002
Kenniscentrum
Projectmedewerker Grondbeleid (via Maandag®)
• Ontwikkelen en coördineren van een raamnota grondbeleid samen met 3 collega’s
• Ontwikkelen en implementeren Nota Grondbeleid voor diverse gemeenten
• Implementeren nieuwe beleidsontwikkelingen, verzorgen van presentaties

nov. 2000 - febr. 2005
Gemeente Houten
Juridisch adviseur Grondzaken (via Maandag®)
• Juridische advisering over toepassing Wvg, onteigening, kostenverhaal, parkmanagement
bedrijventerreinen en het maken van notities daarover
• Uitvoeren van grondverkopen voor zover het openbaar groen betreft het voeren van
onderhandelingen t.b.v. verkoop van percelen grond voor woningbouw en bedrijventerreinen
• Juridische advisering over beheer gemeentelijke eigendommen (pachtcontracten)
• Juridische ondersteuning en advisering op privaatrechtelijk- en publiekrechtelijk gebied
• Maken en aanpassen van overeenkomsten met ontwikkelaars inzake exploitatie van gebieden,
PPS-constructies en advisering daarover
• Deelname namens de afdeling in de projectgroep Meerpaal Houten ontwikkeling
bedrijventerreinen, ontwikkeling windenergiepark, ontwikkeling van het centrum van Houten
• Maken Nota Grondbeleid: beleidsadvisering inzake beleidsmatige en juridische toepassing
grondbeleidsinstrumentarium
• Deelname namens de afdeling in de projectgroep Houten, Centrum
• begeleiding van grondtransacties, toepassing grondbeleidsinstrumenten, advisering naar
projectgroep
• Deelname namens afdeling in de werkgroep Handhaving van de gemeente Houten

okt. 2000 - nov. 2000
Gemeente Millingen aan de Rijn
Juridisch medewerker Grondzaken (via Maandag®)
• Afhandelen huurovereenkomsten, verkoopovereenkomsten van gemeentegrond, vestiging zakelijke rechten etc

nov. 1997 - aug. 2000
Gemeente Leusden, sector Ruimte, afdeling Wonen en Werken
Juridisch medewerker Grondzaken (via Maandag®)
• Verkopen van woningbouw- en bedrijfskavels, gemeentelijke eigendommen en adviseren inzake
genoemde terreinen
• Juridisch adviseren over grondzaken en privaatrecht
• Deelname aan projectgroepen riolering buitengebied en afstoting openbaar groen
• Behandelen van verzoeken om planschadevergoeding (ex artikel 6.1 Wro)
• Opstellen van overeenkomsten op basis van het burgerlijk recht

dec. 1996 - okt. 1997
Gemeente Scherpenzeel, sector Grondgebied
Juridisch medewerker (via Maandag®)
• Verrichten van grondtransacties, o.a. verkoop percelen openbaar groen
* Herzien en redigeren van verordeningen
• Uitvoeren van verkeersbesluiten en mediazaken

aug. 1993 - nov. 1996
Gemeente Voorst, sector Openbare Werken, afdeling Wegen, Riolering en Groen
Juridisch beleidsmedewerker
• Bewaken van juridische procedures en redigeren van verordeningen
• Behandelen van bezwaar- en beroepschriften en opstellen van verweerschriften
• Juridisch uitvoeren Wegenverkeerswetgeving
• Uitvoeren procedure rondom Betuweroute en Noordoostelijke verbinding
• Adviseren inzake reorganisatie Waterschapsbestel, regionale vorming, Nutsbedrijven, renovatie
project Speelvoorzieningen
• Coördineren invoering AWB en Nieuwe Gemeentewet
• Herzien APV
• Verrichten van algemene juridische ondersteuning
• Adviseren van beleid ten aanzien van Drank- en horecawetgeving en rampenbestrijding

feb. 1986 - aug. 1993
Gemeente Wymbritseradeel, afdeling Algemene Zaken
administratief- juridisch medewerker
• Uitvoeren van bijzondere wetten, waaronder herziening APV
• Redigeren en uitvoeren van verordeningen
• Adviseren van beleid ten aanzien van Drank- en horecawetgeving en rampenbestrijding

jan. 1982 - feb. 1986
Gemeente Scharsterland, afdeling Welzijn en afdeling Interne Organisatie
administratief-juridisch medewerker
• Ondersteunen van het bestuur en organisatie
• Redigeren van subsidiebeschikkingen

Werkervaring

Werkervaring
april 2012 - heden
Freelance- en detacheringsopdrachten als juridisch adviseur
Juridische en beleidsmatige advisering op gebied van privaat- en publiekrecht, vastgoed en grondzaken en gebiedsontwikkeling; vertegenwoordiging van derden in procedures en bij lokale overheden;
Partijvertegenwoordiging bij kantongerecht en bezwaar- en beroepsprocedures; klachtenprocedures in de zorg (bij mentorschap en beschermingsbewind).
Mediationopdrachten en geschilbemiddeling voor particulieren;
Ad interim adviseren over realisatieovereenkomsten woningbouw, verkoopovereenkomsten, juridisch adviseren particulieren, actualiseren en uitwerken nota Grondbeleid en Beleidsnota inzet juridisch Grondbeleidsinstrumentarium en adviseren daarover.

aug. 2011 - april 2012
Gemeente Dongeradeel
Juridisch adviseur privaatrecht /Grondzaken (via Maandag)
• Opstellen realisatieovereenkomsten, aan- en verkoopovereenkomsten
• Schrijven paragrafen begroting en jaarrekening
• Verkoop gemeentelijk onroerend goed, bedrijfsgrond en gronden buitengebied
• Verlenen van bedrijfsmatige opties
• Overdrachten van kavels aan projectontwikkelaars
• Opstellen van koopovereenkomsten en notariële overdrachten richting woningbouwcorporatie
• Onderhouden van contacten makelaar, begeleiden aan- en verkoop,
• Grondbeleid (opstellen beleidsnotities voor college en gemeenteraad, notities en adviezen
volgend uit de werkgroep Grondbedrijf)
• Maken van college- en raadsvoorstellen
• Vakinhoudelijke en algemene coaching junior medewerkers
• Juridische advisering aan projectgroepen en algemene advisering.

aug. 2010 - apr. 2012
Maandag®
Begeleiding Talenten, uitvoeren juridische ondersteuning van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur;
Vakinhoudelijke en algemene begeleiding en coaching startende medewerkers (talenten) van Maandag;
Juridische ondersteuning van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur op het gebied van planschade, privaatrecht en de toepassing van de Grondexploitatiewet;
Voeren van acquisitie en het intern verzorgen van input voor het verkrijgen van opdrachten.

dec. 2009 - juli 2010
Gemeente Aalsmeer
Juridisch adviseur privaatrecht/grondzaken (via Maandag®)
• Vertegenwoordiging van de afdeling binnen het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf met
betrekking tot de verwerving van percelen grond en opstallen, ontwikkeling woningbouw en
openbaar gebied
• Juridische en beleidsmatige ondersteuning van het cluster Grondzaken/Planeconomie
• Voeren van onderhandelingen met marktpartijen namens de gemeente
• Opstellen van contracten op het gebied van PPS en het beoordelen van diverse privaatrechtelijke
overeenkomsten
• Verstrekken van informatie en voorlichting over het vakgebied (in- en extern), juridische en
beleidsmatige advisering over (nieuwe) wetgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid binnen
het vakgebied
Privaatrechtelijke ondersteuning van het cluster Grondzaken/Planeconomie in algemene zin
• Leveren bijdrage aan het actualiseren van de gemeentelijke Nota Grondbeleid
• Adviseren op het gebied van de Wvg, de Onteigeningswet en Europees Aanbestedingsbeleid
• Adviseren over toepassing van publiekrecht of privaatrecht in handhavingsprocedures en
handhaving op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten of op basis van publiekrechtelijke
verordeningen en wetten

febr. 2007 - dec. 2009
Gemeente Noordwijk
medewerker projecten Economie en Grondzaken | Juridisch adviseur a.i. (via Maandag®)
• Vertegenwoordiging van de afdeling binnen gemeentelijke projectgroepen met betrekking tot de
ontwikkeling van woningbouw, kantoorrealisering en bedrijventerreinen (o.a. SpaceBusinesspark
Noordwijk)
• Beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering op het gebied van grondzaken en economische zaken
• Adviseren over en begeleiden van (Europese) aanbestedingen
• Verwerven en verkopen van percelen grond voor- en door de gemeente
• Voeren van onderhandelingen met marktpartijen namens de gemeente
• Opstellen contracten op het gebied van PPS en het verzorgen van overeenkomsten in het kader
van kostenverhaal en Planschadekosten-verhaal
• Opstellen kostenverhaalsovereenkomsten;
• Opstellen samenwerkingsovereenkomsten en realiseringsovereenkomsten voor de ontwikkeling
van woon- winkel en bedrijfsgebouwen
• Toepassing juridisch grondbeleidsinstrumentarium
• Verstrekken van informatie en voorlichting over het vakgebied (in- en extern); juridisch en
beleidsmatige advisering over de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid
binnen het vakgebied
• Privaat- en publiekrechtelijke ondersteuning van de afdeling in algemene zin
• Coachen en aansturen van (beleids)medewerkers van de afdeling
• Deelnemen in projectgroep implementatie Wro/Grondexploitatiewet
• Aanpassen verordeningen zoals planschadeverordening, en uitvoeren publiekrechtelijke
verordening (Apv) in het kader van handhaving, in juridisch vakberaad leveren van bijdragen bij
het moderniseren van gemeentelijke verordeningen en het adviseren van de afdeling op
publiekrechtelijk gebied

apr. 2009 - dec. 2009
Gemeente Hardenberg
jurist Grondzaken (via Maandag®)
• Beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering op het gebied van Grondzaken
• Juridische en beleidsmatige en verder inhoudelijke ondersteuning van het cluster Grondzaken
• Vertegenwoordiging van het cluster Grondzaken in projectgroepen met betrekking tot de
ontwikkeling van woningbouw, bedrijvenrealisering en RvR-regeling
• Adviseren op het gebied van de Wvg, de Onteigeningswet en Europees Aanbestedingsbeleid
• Voeren van onderhandelingen met marktpartijen namens de gemeente
• Opstellen privaatrechtelijke contracten (PPS) en kostenverhaalovereenkomsten op basis van de
Wro (Grondexploitatiewet)
• Adviseren over implementatie van de aspecten van de Wro binnen de afdeling Ruimte en
Economie en de gemeentelijke organisatie
• Actualiseren van de gemeentelijke Nota Grondbeleid

jan. 2005 - jan. 2007
Gemeente De Bilt
Juridisch adviseur | medewerker projecten bij Eigendommen (via Maandag®)
• Juridisch advisering over toepassing Wvg, onteigening, kostenverhaal, parkmanagement
bedrijventerrein en het maken van notities daarover
• Juridische advisering over (tijdelijk) beheer gemeentelijke eigendommen; met name tijdelijke
verhuur woningen en bedrijfspanden
• Juridische ondersteuning/ advisering op privaatrechtelijk- en publieksrechtelijk gebied
• Maken en aanpassen van overeenkomsten met ontwikkelaars inzake exploitatie van gebieden,
PPS-constructies en advisering daarover
• Deelname namens de afdeling in de projectgroepen Bilthoven Centrum en andere
projectgroepen met betrekking tot woningbouw en kantoorrealisering; project reconstructie
sportpark
• Bijdrage aan Nota Grondbeleid en advisering over inzet en toepassing grondbeleidsinstrumenten

jan. 2006 - nov. 2007
Maandag®
mede ontwikkelaar eStudy Grondzaken
• Opstellen van modules en begeleiden van cursisten
• Mede verzorging productontwikkeling vakgebied Grondzaken c.a.

mrt. 2004 - sep. 2004
Gemeente Sliedrecht
consultant (via Maandag®)
• Bieden van juridische ondersteuning gemeentebreed over alle juridische vraagstukken
• Coaching junior beleidsmedewerker Grondzaken

sep. 2003 - jan. 2005
Gemeente Groenlo, sector Grondgebiedzaken
Juridisch adviseur Grondzaken (via Maandag®)
• Actualiseren juridisch grondbeleidsinstrumentarium
• Adviseren inzake privaatrechtelijke sturing woningmarkt
• Maken samenwerkingsovereenkomsten (PPS-constructies)
• Maken kostenverhaalovereenkomsten en adviseren over de kostenverhaalmogelijkheden
• Verkoop openbaar groen; maken beleidslijn
• Algemene juridische ondersteuning van de sector
• In het kader van de gemeentelijke herindeling met de betreffende vakafdelingen vergelijken en
aanpassen van Apv, Drank- en Horecaverordening, kapverordening en andere gemeentelijke
verordeningen en doen van voorstellen omtrent deregulering en modernisering van het
verordeningsinstrumentarium

sept. 2002 - dec. 2003
Kenniscentrum
Projectmedewerker Handhaving (via Maandag®)
• Handhaving met name accent op privaatrechtelijke handhaving
• Binnen de productgroep participeren in de ontwikkeling van een raamnota

mrt. 2001 - dec. 2002
Kenniscentrum
Projectmedewerker Grondbeleid (via Maandag®)
• Ontwikkelen en coördineren van een raamnota grondbeleid samen met 3 collega’s
• Ontwikkelen en implementeren Nota Grondbeleid voor diverse gemeenten
• Implementeren nieuwe beleidsontwikkelingen, verzorgen van presentaties

nov. 2000 - febr. 2005
Gemeente Houten
Juridisch adviseur Grondzaken (via Maandag®)
• Juridische advisering over toepassing Wvg, onteigening, kostenverhaal, parkmanagement
bedrijventerreinen en het maken van notities daarover
• Uitvoeren van grondverkopen voor zover het openbaar groen betreft het voeren van
onderhandelingen t.b.v. verkoop van percelen grond voor woningbouw en bedrijventerreinen
• Juridische advisering over beheer gemeentelijke eigendommen (pachtcontracten)
• Juridische ondersteuning en advisering op privaatrechtelijk- en publiekrechtelijk gebied
• Maken en aanpassen van overeenkomsten met ontwikkelaars inzake exploitatie van gebieden,
PPS-constructies en advisering daarover
• Deelname namens de afdeling in de projectgroep Meerpaal Houten ontwikkeling
bedrijventerreinen, ontwikkeling windenergiepark, ontwikkeling van het centrum van Houten
• Maken Nota Grondbeleid: beleidsadvisering inzake beleidsmatige en juridische toepassing
grondbeleidsinstrumentarium
• Deelname namens de afdeling in de projectgroep Houten, Centrum
• begeleiding van grondtransacties, toepassing grondbeleidsinstrumenten, advisering naar
projectgroep
• Deelname namens afdeling in de werkgroep Handhaving van de gemeente Houten

okt. 2000 - nov. 2000
Gemeente Millingen aan de Rijn
Juridisch medewerker Grondzaken (via Maandag®)
• Afhandelen huurovereenkomsten, verkoopovereenkomsten van gemeentegrond, vestiging zakelijke rechten etc

nov. 1997 - aug. 2000
Gemeente Leusden, sector Ruimte, afdeling Wonen en Werken
Juridisch medewerker Grondzaken (via Maandag®)
• Verkopen van woningbouw- en bedrijfskavels, gemeentelijke eigendommen en adviseren inzake
genoemde terreinen
• Juridisch adviseren over grondzaken en privaatrecht
• Deelname aan projectgroepen riolering buitengebied en afstoting openbaar groen
• Behandelen van verzoeken om planschadevergoeding (ex artikel 6.1 Wro)
• Opstellen van overeenkomsten op basis van het burgerlijk recht

dec. 1996 - okt. 1997
Gemeente Scherpenzeel, sector Grondgebied
Juridisch medewerker (via Maandag®)
• Verrichten van grondtransacties, o.a. verkoop percelen openbaar groen
* Herzien en redigeren van verordeningen
• Uitvoeren van verkeersbesluiten en mediazaken

aug. 1993 - nov. 1996
Gemeente Voorst, sector Openbare Werken, afdeling Wegen, Riolering en Groen
Juridisch beleidsmedewerker
• Bewaken van juridische procedures en redigeren van verordeningen
• Behandelen van bezwaar- en beroepschriften en opstellen van verweerschriften
• Juridisch uitvoeren Wegenverkeerswetgeving
• Uitvoeren procedure rondom Betuweroute en Noordoostelijke verbinding
• Adviseren inzake reorganisatie Waterschapsbestel, regionale vorming, Nutsbedrijven, renovatie
project Speelvoorzieningen
• Coördineren invoering AWB en Nieuwe Gemeentewet
• Herzien APV
• Verrichten van algemene juridische ondersteuning
• Adviseren van beleid ten aanzien van Drank- en horecawetgeving en rampenbestrijding

feb. 1986 - aug. 1993
Gemeente Wymbritseradeel, afdeling Algemene Zaken
administratief- juridisch medewerker
• Uitvoeren van bijzondere wetten, waaronder herziening APV
• Redigeren en uitvoeren van verordeningen
• Adviseren van beleid ten aanzien van Drank- en horecawetgeving en rampenbestrijding

jan. 1982 - feb. 1986
Gemeente Scharsterland, afdeling Welzijn en afdeling Interne Organisatie
administratief-juridisch medewerker
• Ondersteunen van het bestuur en organisatie
• Redigeren van subsidiebeschikkingen

Lees meer

Opleiding

Opleiding
* Thans: Mediation:bezig met behalen ADR-registratie, gevolgd door MfN-registratie;
* en opleiding Overheidsmediation;
* 2014: Actualiteiten op gebied van Omgevingswet en Grondzaken|grondbeleid
* sept 2012-maart 2013 Mediation (registermediator) via opleidingsinstituut ICM;
* nov 2009-maart 2011 Middle Management via opleidingsinstituut ICM;
* sept 1997-mei 1999 Open Universiteit Rechtswetenschappen: diverse modules;
* sept 1998-mei 2000 Adviseur Grondzaken en Vastgoed via Bestuursacademie Nederland
* sept 1983-mei 1985 Opleiding BA via Bestuursacademie Nederland

Cursussen
Diverse cursussen op het gebied van strafrecht, privaatrecht, algemeen bestuursrecht, conflicthantering en verdieping mediation, zoals Mediation en Strafrecht, vakinhoudelijke trainingen.

Opleiding

Opleiding
* Thans: Mediation:bezig met behalen ADR-registratie, gevolgd door MfN-registratie;
* en opleiding Overheidsmediation;
* 2014: Actualiteiten op gebied van Omgevingswet en Grondzaken|grondbeleid
* sept 2012-maart 2013 Mediation (registermediator) via opleidingsinstituut ICM;
* nov 2009-maart 2011 Middle Management via opleidingsinstituut ICM;
* sept 1997-mei 1999 Open Universiteit Rechtswetenschappen: diverse modules;
* sept 1998-mei 2000 Adviseur Grondzaken en Vastgoed via Bestuursacademie Nederland
* sept 1983-mei 1985 Opleiding BA via Bestuursacademie Nederland

Cursussen
Diverse cursussen op het gebied van strafrecht, privaatrecht, algemeen bestuursrecht, conflicthantering en verdieping mediation, zoals Mediation en Strafrecht, vakinhoudelijke trainingen.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Fries (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Fries (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Tuin, natuur; onze hond (Berger Blanc de Suisse); steden en landen ontdekken; zeilen;
politiek geïnteresseerd en betrokken; Vlieland ...

Hobby's & interesses

Tuin, natuur; onze hond (Berger Blanc de Suisse); steden en landen ontdekken; zeilen;
politiek geïnteresseerd en betrokken; Vlieland ...

Eigenschappen

In mijn werk ben ik betrokken bij de opdracht en de mensen waarmee ik werk, net zoals in privé situaties. ik ben een open persoonlijkheid, geïnteresseerd in de ander. Misschien een beetje bedachtzaam, rustig, maar zeker niet lui. Creatief en innovatief waar het vinden van oplossingen betreft. Een luisteraar zonder direct een oordeel te hebben of anderen te veroordelen. Bevlogen ten opzichte van mijn werk, maar geen workaholic. Teamspeler, vasthoudend, zelfbewust en met zelfvertrouwen. Ik weet wat ik wil, ben (zo nu en dan) eigenwijs maar daarin niet onredelijk.

Eigenschappen

In mijn werk ben ik betrokken bij de opdracht en de mensen waarmee ik werk, net zoals in privé situaties. ik ben een open persoonlijkheid, geïnteresseerd in de ander. Misschien een beetje bedachtzaam, rustig, maar zeker niet lui. Creatief en innovatief waar het vinden van oplossingen betreft. Een luisteraar zonder direct een oordeel te hebben of anderen te veroordelen. Bevlogen ten opzichte van mijn werk, maar geen workaholic. Teamspeler, vasthoudend, zelfbewust en met zelfvertrouwen. Ik weet wat ik wil, ben (zo nu en dan) eigenwijs maar daarin niet onredelijk.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Kwaliteitscontroleur, Kwaliteitscoördinator
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Algemeen
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Gedetacheerd
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 16-24 uur, 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Anton J. Oolthuis te bekijken